lavita thuận an

Tính toán lượng xi măng cát và gạch xây tường

 1. Tính-toán-số-lượng-xi-măng,-cát-và-gạch-xây-tường.jpg
  Giả định
  1. Lớp vữa = 1: 6 (xi măng: cát)
  2. Gạch loại A (19 cm x 9 cm x 9 cm)
  3. Khối lượng tường gạch = 1.0 m ^ 3, (kích thước tường = 1 * 1 * 1 = 1.0 m ^ 3)
  4. Độ dày của vữa = 10 mm

  Bước 1: - Tính toán gạch


  Số lượng gạch = (khối lượng tường gạch / khối lượng của một viên gạch với vữa)

  Khối lượng của một viên gạch (không có vữa) = .19 * .09 * .09 = 0,001539 m ^ 3
  Độ dày của vữa = 10 mm (0,01 m)

  Khối lượng một viên gạch có vữa = (0,19 + 0,01) x (0,09 + 0,1) x (0,09 + 0,1) = 0,2 × 0,1 × 0,1 = 0,002 m ^ 3

  Số lượng gạch cần thiết trong khối lượng tường gạch = 1,0 m ^ 3


  Số gạch ta có = 1,0 / (0,002) = 500 viên

  Xem xét tỷ lệ hao hụt là 10% hoặc 15%

  Tổng số gạch = 500 + (10 x 500) / 100 = 550 viên

  Bước 2: - Tính toán lượng vữa  Vì chúng tôi cần 500 gạch

  Khối lượng gạch = tổng số gạch x khối lượng của một viên gạch

  Khối lượng gạch = 500 x 0,001539 = 0,7695 m ^ 3

  Khối lượng vữa = Khối lượng tường gạch - Khối lượng gạch

  Khối lượng của vữa = 1,0 - 0,7695 = 0,2305 m ^ 3

  Bước 3: - Tính toán cho số lượng xi măng  Xi măng = (khối lượng khô của vữa x Tỷ lệ xi măng) / tổng tỷ lệ, s (tỷ lệ)

  Thể tích vữa khô = 1,33 x 0,2305 = 0,3065 m ^ 3 (tăng 33% do thể tích co rút sau khi bổ sung nước)

  xi măng = (0,3065 x 1) / (1 + 6) = 0,3065 / 7 = 0,043795 m ^ 3

  xi măng (kg) = 0,043795 x 1440 = 63,0648 kg

  Số lượng bao = 63,0648 / 50 = 1,26 bao khoảng 2 bao

  Bước 4: - Tính toán số lượng cát  Cát = (khối lượng khô của vữa x Tỷ lệ cát) / tổng tỷ lệ, s (tỷ lệ)

  Cát = 0,3065 * 6/7 = 0,2627 m ^ 3

  hoặc là

  cát = khối lượng xi măng x 6 (kể từ lớp 1: 6 của vữa)

  Cát = 0,043795 * 6 = 0,2627 m ^ 3

  Vì vậy đối với 1m^3 tường gạch xây


  Lớp vữa = 1: 6 (xi măng: cát)
  Gạch loại A (19 cm x 9 cm x 9 cm)
  Khối lượng gạch = 1,0 m ^ 3
  Độ dày của vữa = 10 mm

  Cần
  Số lượng gạch = 500
  Xi măng = 1,26 bao 50 Kg
  Cát = 0,2627 m ^ 3
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. tjeuthieugia
  Admin cho mình hỏi với:
  - Tính toán khối lượng xi măng: số 1440 được tính như thế nào ạ
 3. quynh
  Đấy là khối lượng riêng thì phải
 4. quynh
  D(kg/m) = m(kg) / V(m3)
 5. nhauyen
  Tính toán gạch xây tường
 6. xaydungduclinh
  Tính toán số lượng xi măng xây tường gạch
 7. hoaiphuong0703
  số lượng gạch 500 viên
 8. hoangnhauyen
  Tính toán số lượng cát dùng để xây tường gạch
 9. kstuankiet
  lượng xi măng cát gạch dùng để xây tường gạch