Tính toán lượng xi măng cát và gạch xây tường

 1. Tính-toán-số-lượng-xi-măng,-cát-và-gạch-xây-tường.jpg
  Giả định
  1. Lớp vữa = 1: 6 (xi măng: cát)
  2. Gạch loại A (19 cm x 9 cm x 9 cm)
  3. Khối lượng tường gạch = 1.0 m ^ 3, (kích thước tường = 1 * 1 * 1 = 1.0 m ^ 3)
  4. Độ dày của vữa = 10 mm

  Bước 1: - Tính toán gạch


  Số lượng gạch = (khối lượng tường gạch / khối lượng của một viên gạch với vữa)

  Khối lượng của một viên gạch (không có vữa) = .19 * .09 * .09 = 0,001539 m ^ 3
  Độ dày của vữa = 10 mm (0,01 m)

  Khối lượng một viên gạch có vữa = (0,19 + 0,01) x (0,09 + 0,1) x (0,09 + 0,1) = 0,2 × 0,1 × 0,1 = 0,002 m ^ 3

  Số lượng gạch cần thiết trong khối lượng tường gạch = 1,0 m ^ 3


  Số gạch ta có = 1,0 / (0,002) = 500 viên

  Xem xét tỷ lệ hao hụt là 10% hoặc 15%

  Tổng số gạch = 500 + (10 x 500) / 100 = 550 viên

  Bước 2: - Tính toán lượng vữa  Vì chúng tôi cần 500 gạch

  Khối lượng gạch = tổng số gạch x khối lượng của một viên gạch

  Khối lượng gạch = 500 x 0,001539 = 0,7695 m ^ 3

  Khối lượng vữa = Khối lượng tường gạch - Khối lượng gạch

  Khối lượng của vữa = 1,0 - 0,7695 = 0,2305 m ^ 3

  Bước 3: - Tính toán cho số lượng xi măng  Xi măng = (khối lượng khô của vữa x Tỷ lệ xi măng) / tổng tỷ lệ, s (tỷ lệ)

  Thể tích vữa khô = 1,33 x 0,2305 = 0,3065 m ^ 3 (tăng 33% do thể tích co rút sau khi bổ sung nước)

  xi măng = (0,3065 x 1) / (1 + 6) = 0,3065 / 7 = 0,043795 m ^ 3

  xi măng (kg) = 0,043795 x 1440 = 63,0648 kg

  Số lượng bao = 63,0648 / 50 = 1,26 bao khoảng 2 bao

  Bước 4: - Tính toán số lượng cát  Cát = (khối lượng khô của vữa x Tỷ lệ cát) / tổng tỷ lệ, s (tỷ lệ)

  Cát = 0,3065 * 6/7 = 0,2627 m ^ 3

  hoặc là

  cát = khối lượng xi măng x 6 (kể từ lớp 1: 6 của vữa)

  Cát = 0,043795 * 6 = 0,2627 m ^ 3

  Vì vậy đối với 1m^3 tường gạch xây


  Lớp vữa = 1: 6 (xi măng: cát)
  Gạch loại A (19 cm x 9 cm x 9 cm)
  Khối lượng gạch = 1,0 m ^ 3
  Độ dày của vữa = 10 mm

  Cần
  Số lượng gạch = 500
  Xi măng = 1,26 bao 50 Kg
  Cát = 0,2627 m ^ 3