Tính toán cho bản sàn chịu tải trọng tập trung

 1. Tải trọng tập trung là tải trọng tác dụng trên 1 diện tích bé. Thông thường các tải trọng trên bản là các tải trọng tập trung như ở chân bàn, chân tủ,....Tuy vậy khi có nhiều tải trọng tập trung đặt gần nhau, giá trị không lớn thì có thể xem là tải trọng phần bó đều để tính toán.
  Khi trên mặt bản có các tải trọng tập trung giá trị lớn, đặt ở vị trí bất lợi thì nên làm dầm để trực tiếp đỡ tải trọng đó.
  Chỉ khi xét thấy không phải làm dầm, riêng bản có thể chịu được tải trọng tập trung đó thì mới tính toán để bản chịu tải trọng tập trung. Lúc này trong nhiều trường hợp có thể đổi tải trọng tập trung F thành tải trọng phần bố đều tương đương f để tính toán với nguyên tắc momen do f gây ra không nhỏ hơn mômen do F .
  Tính-toán-cho-bản-sàn-chịu-tải-trọng-tập-trung.jpg
  Giả sử ta gọi:
  • F: Là tổng tải trọng tập trung đặt trên diện tích a1*a2.
  • a1: Theo phương nhịp tính taosn Lt ( bản 1 phương ) hoặc theo phương cạnh ngắn Lt1 ( bản 2 phương ).
  • a2: Theo phương vuông góc với Lt hoặc theo phương Lt2.
  • Đặt y1, y2 là khoảng cách từ trọng tâm diện tích đặt tải a1*a2 đến cạnh bản gần hơn. y1<=0,5Lt1 ; y2<=0,5.Lt2.
  Ta sẽ có công thức tính quy đổi tải trọng phân bố đều tương đương f từ tải trọng tập trung F là:
  Tính-toán-cho-bản-sàn-chịu-tải-trọng-tập-trung-1.jpg
  k1, k2: Là các hệ số phụ thuộc vào vị trí đặt lực F và kích thước a1, a2 được xác định theo loại bản.

  Ô bản một phương ( Lt2>2.Lt1)


  Tính-toán-cho-bản-sàn-chịu-tải-trọng-tập-trung-2.jpg
  Đồng thời lấy k1 >=0,25.
  Tính-toán-cho-bản-sàn-chịu-tải-trọng-tập-trung-3.jpg
  Lấy C2 bằng giá trị bé hơn trong hai giá trị: y1 và y2 - 0,5u2.
  Tính-toán-cho-bản-sàn-chịu-tải-trọng-tập-trung-4.jpg
  Lấy d2 bằng giá trị bé hơn trong hai giá trị: y1 và Lt2 - y2 - 0,5.u2.
  Tính-toán-cho-bản-sàn-chịu-tải-trọng-tập-trung-5.jpg

  Ô bản hai phương ( Lt2<=2.Lt1)


  Tính-toán-cho-bản-sàn-chịu-tải-trọng-tập-trung-6.jpg
  Đồng thời lấy k1 >=0,25.
  Tính-toán-cho-bản-sàn-chịu-tải-trọng-tập-trung-7.jpg
  Đồng thời lấy k2 >=1.