Tính chiều dài móc và chiều dài uốn cong của đai

 1. Chiều dài của móc đai cốt thép


  Chúng tôi thường lấy chiều dài của móc = 10 D (đối với các thanh có đường kính lớn hơn hoặc bằng 8 mm)
  Trong đó d → Đường kính đai thép
  Chiều dài móc tối thiểu = 75 mm

  Độ dài uốn cong của thép


  Độ dài uốn cong xác định chiều dài tăng thêm so với độ đai kích thước thép ban đầu cắt khi chưa được uốn cong, để cắt thép theo kích thước chính xác.
  • Đối với uốn cong 45 độ, chiều dài của thanh cốt thép tăng thêm 1 d
  • Đối với uốn cong 90 độ, thanh gia cố chiều dài tăng thêm 2 d
  • Đối với uốn cong 135 độ, thanh gia cố chiều dài tăng thêm 3 d
  • Đối với uốn cong 180 độ, thanh gia cố chiều dài tăng thêm 1 d

  Thí dụ:


  Hỏi: - Tính chiều dài cắt của đai thép được cho trong hình 1. Bê tông bảo vệ của dầm là 25 mm
  Tính-chiều-dài-móc-và-chiều-dài-uốn-cong-của-đai.jpg

  Trả lời:


  Dữ liệu đã cho:
  • Bê tông bảo vệ = 25 mm
  • Độ cao của dầm = 450 mm
  • Chiều rộng của dầm = 300 mm
  • Đường kính đai thép = 8 mm
  • Chiều dài cắt của đai = 2a + 2b + (2 x Chiều dài móc) - Khấu trừ uốn cong
  Trong đó:
  • a = Chiều rộng của dầm - (2 x bê tông bảo vệ) - (2 x Một nửa đường kính của thanh thép)
  • b = Độ cao của dầm - (2 x bê tông bảo vệ) - (2 x Một nửa đường kính của thanh thép)
  Vì thế:
  • a = 300 - (2 x 25) - (2 x 4) = 242 mm
  • b = 450 - (2 x 25) - (2 x 4) = 392 mm
  Chiều dài của móc = 10 d = 10 × 8 = 80 mm
  Tính-chiều-dài-móc-và-chiều-dài-uốn-cong-của-đai-1.jpg

  Khấu trừ uốn cong:


  Uốn cong 90 độ
  Đối với uốn cong 90 độ, thanh thép chiều dài tăng thêm 2 d
  tức là, chiều dài uốn cong = 3 x (2 × 8) = 3 × 16 = 48 mm
  Uốn cong 135 độ
  Đối với uốn cong 135 độ, thanh gia cố chiều dài tăng thêm 3d
  tức là, chiều dài uốn cong = 2 x (3 × 8) = 2 x 24 = 48 mm
  Chiều dài cắt của đai thép = (2 × 242) + (2 × 392) + (2 × 80) - (48 + 48) = 1428 - 96 = 1332 mm