Tiêu chuẩn xây dựng 367-2006 vật liệu chống thấm

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM


  TCXDVN 367 : 2006

  VẬT LIỆU CHỐNG THẤM TRONG XÂY DỰNG - PHÂN LOẠI


  Waterproofing Materials for Construction - Classification​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-việt-nam-tcxdvn-367-2006-về-vật-liệu-chống-thấm-trong-xây-dựng.jpg
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này qui định phân loại vật liệu chống thấm dùng trong xây dựng.
  2. Phân loại
  Vật liệu chống thấm trong xây dựng được phân loại như sau:
  2.1.Theo nguồn gốc nguyên liệu, vật liệu chống thấm được phân thành:
  • Vô cơ.
  • Hữu cơ.
  • Hỗn hợp (vô cơ và hữu cơ).
  2.2. Theo trạng thái sản phẩm, vật liệu chống thấm được phân thành:
  2.2.1. Dạng lỏng:
  • Dung môi nước.
  • Dung môi hữu cơ.
  • Không dung môi.
  2.2.2. Dạng paste:
  • Một thành phần.
  • Nhiều thành phần.
  2.2.3. Dạng rắn:
  • Dạng hạt.
  • Dạng thanh.
  • Dạng băng.
  • Dạng tấm.
  2.3. Theo nguyên lý chống thấm, vật liệu chống thấm được phân thành:
  • Chống thấm bề mặt.
  • Chống thấm toàn khối.
  • Chống thấm chèn, lấp đầy.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.