Tiêu chuẩn xây dựng 350-2005 gạch chịu lửa cho lò quay

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM
  TCXDVN 350: 2005

  GẠCH CHỊU LỬA CHO LÒ QUAY - KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-350-2005-gạch-chịu-lửa-cho-lò-quay.jpg
  Lời nói đầu
  TCXD Việt Nam 350 : 2005 "Gạch chịu lửa cho lò quay- Kích thước cơ bản" được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số..18/2005../QĐ-BXD ngày .20.tháng 6 năm 2005.
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định kích thước cơ bản của gạch kiềm tính, samốt và cao alumin sử dụng trong lò quay.
  2.Kích thước
  Kích thước cơ bản của gạch kiềm tính, samốt và cao alumin sử dụng trong lò quay được thể hiện ở bảng 1, 2 ,3 ,4 và hình 1
  Nếu yêu cầu gạch dài hơn thì nên dùng gạch có chiều dài L=250mm
  3.Sai số
  Sai số về kích thước sẽ được thoả thuận giữa nhà sử dụng và nhà cung cấp
  Chú thích: Trong thực tế khi xây gạch trong lò quay, sai số kích thước chiều dài L là đặc biệt quan trọng

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.