Tiêu chuẩn xây dựng 314-2005 hàn kim loại

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM


  TCXDVN 314: 2005


  HÀN KIM LOẠI - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA


  Welding of metals - Terms and definitions​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-314-2005-hàn-kim-loại.jpg
  1 Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa chính áp dụng trong lĩnh vực hàn kim loại.
  2 Thuật ngữ và định nghĩa
  Mỗi khái niệm cơ bản được quy định bởi một thuật ngữ. Các thuật ngữ cùng nghĩa được ghi tiếp nối sau chữ CN (hạn chế sử dụng).
  Thuật ngữ tương ứng của tiếng Anh và tiếng Nga được ghi ngay dưới thuật ngữ tiếng Việt theo trình tự Việt - Anh - Nga.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.