Tiêu chuẩn xây dựng 302-2004 nước trộn bê tông vữa yêu cầu kỹ thuật

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM


  TCXDVN 302:2004


  NƯỚC TRỘN BÊ TÔNG VÀ VỮA YÊU CẦU KỸ THUẬT


  WATER FOR MIXING CONCRETE AND MORTAR - TECHNICAL SPECIFICATION​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-302-2004-nước-trộn-bê-tông-vữa-yêu-cầu-kỹ-thuật.jpg
  HÀ NỘI – 2004
  LỜI NÓI ĐẦU​
  TCXDVN 302: 2004 “Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật” quy định các yêu cầu kỹ thuật để đánh giá chất lượng nước dùng trộn bê trông và vữa.
  Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 4506 : 1987 và được Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số .ngày tháng năm 2004.
  1. Phạm vi áp dụng
  1.1. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật để đánh giá chất lượng nước dùng trộn bê tông và vữa.
  1.2. Nước đạt chất lượng theo tiêu chuẩn này cũng có thể dùng để bảo dưỡng bê tông và rửa cốt liệu dùng trong xây dựng.
  Chú thích: Nước uống đạt chất lượng dùng để trộn bê tông và vữa.
  2.Tiêu chuẩn viện dẫn
  • TCVN 2671 : 1978 Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ.
  • TCVN 4560 : 1988 Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng cặn.
  • TCVN 5501 : 1991 Nước uống. Yêu cầu kỹ thuật.
  • TCVN 5992 : 1995 Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu.
  • TCVN 5993 : 1995 Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu.
  • TCVN 6016 : 1995 Xi măng. Phương pháp xác định độ bền.
  • TCVN 6017 : 1995 Xi măng. Phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn định.
  • TCVN 6194: 1996 Chất lượng nước. Xác định clorua. Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp Mo).
  • TCVN 6196-3: 2000 Chất lượng nước. Xác định natri và kali. Phần 3: Xác định natri và kali bằng đo phổ phát xạ ngọn lửa.
  • TCVN 6200 : 1996 Chất lượng nước. Xác định sunfat. Phương pháp trọng lượng sử dụng bari clorua.
  • TCVN 6492 : 1999 Chất lượng nước. Xác định pH.
  3. Định nghĩa và thuật ngữ
  Trong tiêu chuẩn này áp dụng những thuật ngữ sau :
  Nước trộn bê tông/vữa: Nước dùng để trộn hỗn hợp bê tông/vữa mà không có hàm lượng tạp chất vượt quá giới hạn cho phép làm ảnh hưởng tới quá trình đông kết của bê tông/vữa cũng như làm giảm độ bền lâu của kết cấu bê tông/vữa trong quá trình sử dụng.
  3.2. Nước uống: Nước có chất lượng phù hợp TCVN 5501:1991.
  3.3.Mẫu đơn: Mẫu riêng lẻ được lấy một cách ngẫu nhiên (về thời gian/hoặc vị trí) từ một vùng nước.
  4. Yêu cầu kỹ thuật
  Nước trộn bê tông và vữa cần có chất lượng thoả mãn các yêu cầu sau:
  4.1. Không chứa váng dầu hoặc váng mỡ.
  4.2 . Lượng tạp chất hữu cơ không lớn hơn 15 mg/l.
  4.3. Độ pH không nhỏ hơn 4 và không lớn hơn 12,5.
  4.4.Không có màu khi dùng cho bê tông và vữa trang trí.
  4.5. Theo mục đích sử dụng, hàm lượng muối hoà tan, lượng ion sunfat, lượng ion clo và cặn không tan không được lớn hơn các giá trị qui định trong bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.