Tiêu chuẩn xây dựng 264-2002 nhà công trình nguyên tắc thiết kế

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM


  TCXDVN 264:2002


  NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐẢM BẢO NGƯỜI TÀN TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG


  Buildings and facilities – Basic rules of accessible design and construction for people with disabilities​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-264-2002-nhà-công-trình-nguyên-tắc-thiết-kế.jpg
  1. Phạm vi áp dụng
  1.1. Tiêu chuẩn này được áp dụng khi xây dựng mới các công trình để đảm bảo những người khó khăn về vận động và những người khiếm thị tiếp cận sử dụng.
  Trong trường hợp cần cải tạo, nâng cấp đối với những công trình có yêu cầu đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng phải tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này.
  1.2. Khi áp dụng các quy định trong tiêu chuẩn này cần phải tuân theo các quy định trong Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.
  1.3. Phải đảm bảo lối đi và tiện nghi an toàn khi người tàn tật tiếp cận sử dụng trong các công trình theo quy định ở điều 2.1 của Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.
  2. Tiêu chuẩn viện dẫn
  • Quy chuẩn xây dựng Việt Nam
  • Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.
  • TCXD 228 : 1998 – Lối đi cho người tàn tật trong công trình. Phần 1. Lối đi cho người tàn tật dùng xe lăn. Yêu cầu thiết kế.
  3. Thuật ngữ - Định nghĩa
  Các thuật ngữ sử dụng trong tiêu chuẩn này được quy định trong Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng QCXDVN 01: 2002.
  4. Quy định chung
  4.1. Nội dung thiết kế nhà và công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng phải phù hợp những quy định ở bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.