Tiêu chuẩn xây dựng 212-1998 cách vẽ bản vẽ kiến trúc phong cảnh

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG


  TCXD 212:1998

  BẢN VẼ XÂY DỰNG – CÁCH VẼ BẢN VẼ KIẾN TRÚC PHONG CẢNH


  Construction drawing – Landscape drawing practice​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-việt-nam-tcxdvn-212-1998-bản-vẽ-xây-dựng-cách-vẽ-bản-vẽ-kiến-trúc-phong-cảnh.jpg
  1. Phạm vi
  Tiêu chuẩn này đề ra những quy tắc chung, chỉ rõ những kí hiệu hình vẽ và những cách thể hiện đơn giản cho công tác lập bản vẽ kiến trúc phong cảnh.
  Các kí hiệu hình vẽ và cách thể hiện đơn giản hóa đến cùng được nói đến như là những quy ước. Những quy ước được nêu ra trong các tiêu chuẩn có thể áp dụng được cho các bản vẽ kiến trúc phong cảnh và được trình bày trong phụ lục A.
  2. Quy định chung
  Phạm vi các thông tin được chỉ ra trên các bản vẽ kiến trúc phong cảnh sẽ phụ thuộc vào mức độ chính xác mà dạng công việc đòi hỏi.
  Các bản vẽ thi công phải định ra được kích thước phù hợp để cho phép định vị được chính xác.
  Trong một số trường hợp nhất định, nên có sự điều chỉnh cuối cùng trên hiện trường (chẳng hạn như vị trí của các cây cối). Trong những trường hợp như thế, các bản vẽ sẽ được chú thích một cách thích hợp).
  Các độ cao hiện thời và độ cao đề nghị phải được chỉ rõ, hoặc độ cao các điểm nào đó hoặc là độ cao của các đường đồng mức hoặc cả hai ở nơi thấy phù hợp. Khoảng cách giữa các đường đồng mức và khoảng cách giữa các lưới tọa độ phụ thuộc vào đặc điểm của hiện trường và bản chất của công trình.
  Các vùng tương tự được thể hiện trên các bản vẽ khác cần được tham khảo chéo.
  3. Những quy ước
  Nếu cần thiết, quy ước (kí hiệu bằng hình hay cách thể hiện đã đơn giản hóa) có thể được hoàn chỉnh bằng:
  • Lời viết;
  • Đánh dấu hoặc cho tên vào hoặc viết tắt, được giải thích trên bản vẽ hoặc các hồ sơ có liên quan;
  • Bổ sung thêm vào các quy ước (đã có) để truyền đạt thêm thông tin;
  Những quy ước không được tiêu chuẩn hóa phải được giải thích trên bản vẽ.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.