Tiêu chuẩn xây dựng 191-1996 bê tông và vật liệu làm bê tông

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCXD 191 : 1996

  BÊ TÔNG VÀ VẬT LIỆU LÀM BÊ TÔNG - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA


  Concrete and Materials for concrete - Terminology and Definitions​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng--191-1996-bê-tông-và-vật-liệu-làm-bê-tông.jpg
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này qui định thống nhất cách gọi những thuật ngữ chung và định nghĩa của chúng dùng cho bêtông, vật liệu làm bêtông và công nghệ bêtông.
  2. Thuật ngữ và định nghĩa

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.