Tiêu chuẩn xây dựng 168-1989 thạch cao dùng để sản xuất xi măng

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG


  TCXD 168 : 1989

  THẠCH CAO DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG


  Gypsum for cement production​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-168-1989-thạch-cao-dùng-để-sản-xuất-xi-măng.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại thạch cao thiên nhiên và thạch cao nhân tạo dùng làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết của xi măng.
  1. Yêu cầu kĩ thuật
  Thạch cao thiên nhiên và thạch cao nhân tạo dùng làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết của xi măng phải phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn này.
  Thạch cao thiên nhiên và thạch cao nhân tạo được khai thác và chế tạo theo phương pháp công nghệ quy định.
  1.1. Thạch cao thiên nhiên tính theo hàm lượng thạch cao (CaSO4.2H2O) được chia 4 loại ghi trong bảng 1.
  Thạch cao nhân tạo tính theo hàm lượng anhydric sunfuric (SO3) được chia 3 loại ghi trong bảng 2.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.