Tiêu chuẩn việt nam 7722-2-3-2007 đèn điện chiếu sáng đường phố

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 7722-2-3 : 2007

  ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2: YÊU CẦU CỤ THỂ - MỤC 3: ĐÈN ĐIỆN DÙNG CHO CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ


  Luminaires –Part 2: Particular requirements –Sections 3: Luminaires for road and street lighting​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-7722-2-3-2007-đèn-điện-chiếu-sáng-đường-phố.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 7722-2-3 : 2007 thay thế TCVN 5828:1994, TCVN 5829:1994;
  TCVN 7722-2-3 : 2007 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-2-3: 2002
  TCVN 7722-2-3 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Lời giới thiệu
  TCVN 7722-2-3 : 2007 là một phần của bộ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722 (IEC 60598)
  Bộ tiêu chuẩn IEC 60598 gồm IEC 60598-1, Đèn điện – Yêu cầu chung và thử nghiệm, và các phần 2 mang số hiệu từ 60598-2-1 đến 60598-2-40 qui định về các yêu cầu cụ thể đối với các loại đèn điện khác nhau.
  Bộ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722 (IEC 60598) có các tiêu chuẩn dưới đây:
  1. TCVN 7722-2-2 : 2007, Đèn điện – Phần 2: Yêu cầu cụ thể - Mục 2: Đèn điện lắp chìm
  2. TCVN 7722-2-3 : 2007, Đèn điện – Phần 2: Yêu cầu cụ thể - Mục 3: Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố
  3. TCVN 7722-2-5 : 2007, Đèn điện – Phần 2: Yêu cầu cụ thể - Mục 5: Đèn pha

  ĐÈN ĐIỆN


  PHẦN 2: YÊU CẦU CỤ THỂ -
  MỤC 3: ĐÈN ĐIỆN DÙNG CHO CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ
  Luminaires –
  Part 2: Particular requirements –
  Sections 3: Luminaires for road and street lighting​
  3.1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với:
  • đèn điện chiếu sáng đường phố và các ứng dụng chiếu sáng ngoài trời tại các điểm công cộng khác;
  • chiếu sáng đường hầm;
  • đèn điện liền cột có chiều cao tổng tối thiểu bên trên mặt đất làm chuẩn là 2,5m;
  và để sử dụng với các nguồn sáng sử dụng điện có điện áp không vượt quá 1000V.
  CHÚ THÍCH: Đèn điện liền cột có chiều cao tổng thấp hơn 2,5m đang được xem xét.
  3.1.1. Tài liệu viện dẫn
  Ngoài các tài liệu được liệt kê trong mục 0 của IEC 60598-1, tiêu chuẩn này còn có các tài liệu viện dẫn dưới đây:
  IEC 60364-7-714 : 1996, Electrical installations of buildings – Part 7: Requirements for special installations or locations – Section 714: External lighting installations (Hệ thống lắp đặt điện cho các tòa nhà – Phần 7: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Mục 714: Hệ thống chiếu sáng bên ngoài tòa nhà).
  IEC 60068-2-75 : 1997, Enironmential testing – Part 2-75: Tests – Test Eh: Hammer tests (Thử nghiệm môi trường – Phần 2-75: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Eh: Thử nghiệm búa)
  3.2. Yêu cầu thử nghiệm chung
  Áp dụng các điều của mục 0 trong IEC 60598-1.
  Các thử nghiệm được mô tả trong từng mục thích hợp của phần 1 phải được tiến hành theo thứ tự liệt kê trong mục đó của phần 2.
  Để thuận tiện thử nghiệm và do kích thước của mẫu, cho phép chỉ sử dụng các phần thích hợp của đèn điện (chủ yếu áp dụng cho đèn điện liền cột)
  3.3. Định nghĩa
  Tiêu chuẩn này áp dụng các định nghĩa trong mục 1 của IEC 60598-1 và các định nghĩa sau.
  3.3.1. Dây khẩu độ (span wire)
  Dây giữa các cơ cấu đỡ chính mang trọng lượng của toàn bộ khối lắp đặt.
  CHÚ THÍCH: Dây khẩu độ có thể bao gồm một số đèn điện, cáp nguồn và dây néo.
  3.3.2. Dây treo (suspension wire)
  Dây được gắn vào dây khẩu độ và mang trọng lượng của đèn điện.
  3.3.3. Dây néo (stay wire)
  Dây được căng giữa hai cơ cấu đỡ chính để giới hạn chuyển động sang các bên và chuyển động quay của đèn điện loại treo.
  3.3.4. Đèn điện liền cột (column-integrated luminaires)
  Hệ thống chiếu sáng có đèn điện lắp liền với cột chiếu sáng được cố định vào đất.
  3.3.5. Bộ phận bên ngoài dùng để phản xạ hoặc trang trí của đèn điện liền cột (reflective or decorative external part of a column-integrated luminaire)
  Cơ cấu để phản xạ ánh sáng theo một hướng nhất định hoặc để trang trí, được lắp bên ngoài khoang bóng đèn, thường ở đỉnh của đèn điện liền cột.
  CHÚ THÍCH: Trong tiêu chuẩn này, bộ phận này được gọi là “bộ phận bên ngoài”
  3.3.6. Cột chiếu sáng (lighting column)
  Cơ cấu đỡ được thiết kế để đỡ một hoặc nhiều đèn điện, bao gồm một hoặc nhiều bộ phận: cột, có thể có chi tiết để vươn rộng ra, và một công xon, nếu cần. Cột chiếu sáng không bao gồm các cột dùng để chăng dây đèn.
  3.3.7. Chiều cao danh nghĩa của đèn điện liền cột (nominal height of a column-integrated luminaire)
  Khoảng cách giữa đường tâm của điểm gá lắp đèn hoặc bộ phận bên ngoài và mức mặt đất dự kiến, đối với đèn điện liền cột chôn xuống đất, hoặc đáy của mặt bích đối với đèn điện liền cột có mặt bích.
  3.3.8. Phương tiện mở của đèn điện liền cột (door opening of a column-integrated luminaire)
  Lỗ ở cột đèn điện liền cột để tiếp cận với thiết bị điện.
  3.3.9. Lối vào cáp của đèn điện liền cột (cable entry slot of a column integrated luminaire)
  Lỗ ở phần đèn điện liền cột nằm thấp hơn mặt đất để cáp đi vào.
  3.3.10. Hộp nối của đèn điện liền cột (connection box of a column integrated luminaire)
  Hộp chứa các khối đầu nối: cơ cấu bảo vệ và cho phép đấu nối đèn điện liền cột với lưới điện chính và đường cáp nhánh của nguồn.
  3.3.11. Đèn điện trong hầm (tunnel luminaires)
  Đèn điện dùng để chiếu sáng trong các đường hầm được lắp đặt trực tiếp hoặc trên khung gắn trên vách hầm hoặc nóc hầm.
  3.4. Phân loại đèn điện
  Đèn điện phải được phân loại phù hợp với các điều trong mục 2 của IEC 60598-1
  CHÚ THÍCH: Đèn điện chiếu sáng đường phố thường phù hợp với một hoặc nhiều phương thức lắp đặt sau đây:
  • trên một ống (công xon) hoặc cơ cấu tương tự;
  • trên một xà (cột) đỡ;
  • trên đỉnh cột;
  • trên dây khẩu độ hoặc dây treo;
  • trên tường.
  3.5. Ghi nhãn
  Áp dụng các điều trong mục 3 của IEC 60598-1. Ngoài ra, phải cung cấp các thông tin dưới đây trong tờ hướng dẫn đi kèm đèn điện:
  • tư thế đặt theo thiết kế (tư thế làm việc bình thường);
  • khối lượng kể cả cơ cấu điều khiển nếu có;
  • kích thước tổng thể
  • nếu được thiết kế để lắp đặt cao hơn mặt đất 8m, diện tích hình chiếu lớn nhất chịu tải trọng gió (xem 3.6.3.1);
  • dải diện tích mặt cắt của dây treo thích hợp với đèn điện, nếu thuộc đối tượng áp dụng;
  • sự phù hợp để sử dụng trong nhà với điều kiện là không giảm đi 10 oC từ giá trị nhiệt độ đo được để tính đến các ảnh hưởng của lưu thông không khí tự nhiên (xem 3.12.1);
  • kích thước của ngăn đặt hộp nối;
  • giá trị mô men xoắn, tính bằng Nm, cần xiết bu lông hoặc vít bất kỳ dùng để cố định đèn điện vào cơ cấu đỡ.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.