lavita thuận an

Tiêu chuẩn việt nam 7572-2-2006 cốt liệu bê tông thành phần hạt

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 7572-2 : 2006

  CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ -
  PHẦN 2: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HẠT


  Aggregates for concrete and mortar – Test methods -
  Part 2: Determination of partical zise distribution​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-tcvn-7572-2-2006-cốt-liệu-cho-bê-tông-xác-định-thành-phần-hạt.jpg
  1 Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sàng để xác định thành phần hạt của cốt liệu nhỏ, cốt liệu lớn và xác định môđun độ lớn của cốt liệu nhỏ.
  2 Tài liệu viện dẫn
  • TCVN 7572-1 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử - Phần 1: Lấy mẫu.
  3 Thiết bị thử
  • cân kỹ thuật có độ chính xác 1 %;
  • bộ sàng tiêu chuẩn, kích thước mắt sàng 2,5 mm; 5 mm; 10 mm; 20 mm; 40 mm; 70 mm; 100 mm và sàng lưới kích thước mắt sàng 140 mm; 315 mm; 630 mm và 1,25 mm theo Bảng 1;

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. hoangnhauyen
  cốt liệu cho bê tông
 3. kstuankiet
  xác định thành phần hạt cốt liệu cho bê tông
 4. nhauyen
  tiêu chuẩn xác định thành phần hạt cốt liệu cho bê tông
  admin, hoaiphuong0703xaydungduclinh thích bài này.
 5. xaydungduclinh
  tiêu chuẩn cốt liệu cho bê tông
  adminhoaiphuong0703 thích bài này.
 6. hoaiphuong0703
  tiêu chuẩn việt nam cốt liệu cho bê tông
  admin thích bài này.