Tiêu chuẩn việt nam 7571-11-2006 thép chữ c kích thước

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
  TCVN 7571-11:2006

  THÉP HÌNH CÁN NÓNG PHẦN 11: THÉP CHỮ C – KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶC TÍNH MẶT CẮT


  Hot-rolled steel sections – Part 11: Sloping flange channel sections (Metric series) – Dimensions and sectional properties​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-7571-11-2006-thép-chữ-c-kích-thước.jpg
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này qui định kích thước và đặc tính mặt cắt theo hệ mét của thép chữ C cán nóng.
  2. Ký hiệu
  Thép chữ C được ký hiệu bằng chữ C, chiều cao thân và khối lượng trên 1 m dài.
  Ví dụ: C 160 x 18
  3. Kích thước và đặc tính mặt cắt
  Kích thước và đặc tính mặt cắt của thép chữ C cho trong Bảng 1 và Hình 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.