Tiêu chuẩn việt nam 7493-2005 bitum yêu cầu kỹ thuật

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 7493 : 2005

  BITUM - YÊU CẦU KỸ THUẬT


  Bitumen - Specifications​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-7493-2005-bitum-yêu-cầu-kỹ-thuật.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 7494 : 2005 hoàn toàn tương đương với ASTM D 140 - 01 Standard Practice for Sampling Bituminous Materials.
  TCVN 7495 : 2005 hoàn toàn tương đương với ASTM D 5 - 97 Standard Test Method for Penetration of Bituminous Materials.
  TCVN 7496 : 2005 hoàn toàn tương đương với ASTM D 113 - 99 Standard Test Method for Ductility of Bituminous Materials.
  TCVN 7497 : 2005 hoàn toàn tương đương với ASTM D 36 - 00 Standard Test Method for Softening Point of Bitumen (Ring-and-Ball Aparatus).
  TCVN 7498 : 2005 hoàn toàn tương đương với ASTM D 92 - 02b Standard Test Method for Flash and Fire Points by Cleveland Open Cup Tester.
  TCVN 7499 : 2005 hoàn toàn tương đương với ASTM D 6 - 00 Standard Test Method for Loss on Heating of Oil and Asphaltic compounds.
  TCVN 7500 : 2005 hoàn toàn tương đương với ASTM D 2042 - 01 Standard Test Method for Solubility of Asphalt materials in Trichloroethylene.
  TCVN 7501 : 2005 hoàn toàn tương đương với ASTM D 70 - 03 Standard Test Method for Density of Semi-Solid Bituminous Materials (Pycnomefer method).
  TCVN 7502 : 2005 hoàn toàn tương đương với ASTM D 2170 - 01a Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Asphalts (Bitumens).
  TCVN 7503 : 2005 tương đương có sửa đổi với DIN EN 12606-1 : 2000 Bitumen and Bituminous Binder - Determination of the Paraffin Wax Content - Part 1: Method by Distillation.
  TCVN 7493 : 2005 ¸ TCVN 7504 : 2005 do Tiểu ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC35/SC2 Vật liệu chống thấm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  BITUM - YÊU CẦU KỸ THUẬT


  Bitumen - Specifications​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này qui định các chỉ tiêu chất lượng của bitum dầu mỏ sử dụng trong xây dựng.
  Chú thích: Phụ lục A giới thiệu các loại bitum sử dụng trong xây dựng.
  2. Tài liệu viện dẫn
  TCVN 7494 : 2005 (ASTM D 140 - 01) Bitum - Phương pháp lấy mẫu.
  TCVN 7495 : 2005 (ASTM D 5 - 97) Bitum - Phương pháp xác định độ kim lún.
  TCVN 7496 : 2005 (ASTM D 113 - 99) Bitum - Phương pháp xác định độ kéo dài.
  TCVN 7497 : 2005 (ASTM D 36 - 00) Bitum - Phương pháp xác định điểm hoá mềm (dụng cụ vòng - và - bi).
  TCVN 7498 : 2005 (ASTM D 92 - 02b) Bitum - Phương pháp xác định điểm chớp cháy và điểm cháy bằng thiết bị thử cốc hở Cleveland.
  TCVN 7499 : 2005 (ASTM D 6 - 00) Bitum - Phương pháp xác định tổn thất khối lượng sau gia nhiệt.
  TCVN 7500 : 2005 (ASTM D 2042 - 01) Bitum - Phương pháp xác định độ hoà tan trong tricloetylen.
  TCVN 7501 : 2005 (ASTM D 70 - 03) Bitum - Phương pháp xác định khối lượng riêng (phương pháp Pycnometer).
  TCVN 7502 : 2005 (ASTM D 2170 - 01a) Bitum - Phương pháp xác định độ nhớt động học.
  TCVN 7503 : 2005 Bitum - Phương pháp xác định hàm lượng paraphin bằng phương pháp chưng cất.
  TCVN 7504 : 2005 Bitum - Phương pháp xác định độ bám dính với đá.
  3 . Yêu cầu kỹ thuật
  3.1. Bitum phải đồng nhất, không chứa nước và không tạo bọt khi gia nhiệt đến 175 oC.
  3.2. Dựa vào độ kim lún bitum được chia thành các mác: 20 - 30; 40 - 50; 60 - 70; 85 - 100; 120 - 150 và 200 - 300. Các chỉ tiêu chất lượng của bitum được qui định trong Bảng 1.
  4. Phương pháp thử
  4.1. Lấy mẫu
  Theo TCVN 7494 : 2005 (ASTM D 140 - 01).
  4.2. Phương pháp thử
  Các phương pháp thử ứng với từng chỉ tiêu của bitum được qui định trong Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.