Tiêu chuẩn việt nam 7472-2005 các liên kết hàn nóng chảy ở thép

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 7472 : 2005
  ISO 5817 : 2003

  HÀN - CÁC LIÊN KẾT HÀN NÓNG CHẢY Ở THÉP, NIKEN, TITAN VÀ CÁC HỢP KIM CỦA CHÚNG (TRỪ HÀN CHÙM TIA) - MỨC CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI KHUYẾT TẬT


  Welding - Fusion - welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-7472-2005-các-liên-kết-hàn-nóng-chảy-ở-thép.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 7472 : 2005 hoàn toàn tương đương với ISO 5817 : 2003.
  TCVN 7472 : 2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 44 Hàn kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  HÀN - CÁC LIÊN KẾT HÀN NÓNG CHẢY Ở THÉP, NIKEN, TITAN VÀ CÁC HỢP KIM CỦA CHÚNG (TRỪ HÀN CHÙM TIA) - MỨC CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI KHUYẾT TẬT


  Welding - Fusion - welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định các mức chất lượng về khuyết tật ở các liên kết hàn nóng chảy (trừ hàn chùm tia) đối với tất cả các loại thép, niken, titan và các hợp kim của chúng. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vật liệu có chiều dày lớn hơn 0,5 mm.
  Mức chất lượng đối với liên kết hàn chùm tia trong thép được giới thiệu trong ISO 13919-1.
  Ba mức chất lượng được quy định để có thể áp dụng rộng rãi trong chế tạo kết cấu hàn. Chúng được ký hiệu bởi các chữ cái B, C và D. Mức chất lượng B tương ứng với các yêu cầu cao nhất ở mối hàn hoàn thiện. Các mức chất lượng căn cứ vào chất lượng chế tạo và không căn cứ vào khả năng phù hợp cho sử dụng của sản phẩm (xem 3.2).
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho:
  • thép hợp kim và thép các bon;
  • niken và hợp kim niken;
  • titan và hợp kim titan;
  • hàn tự động, cơ khí hóa và hàn tay;
  • tất cả các tư thế hàn;
  • tất cả các liên kết hàn như hàn giáp mép, hàn góc và hàn phân nhánh;
  • các quá trình hàn sau đây và các quá trình hàn riêng của chúng phù hợp với ISO 4063:
   • 11 hàn hồ quang kim loại không có khí bảo vệ;
   • 12 hàn hồ quang dưới lớp thuốc hàn;
   • 13 hàn hồ quang trong khí bảo vệ;
   • 14 hàn trong khí bảo vệ với điện cực không chảy
   • 15 hàn hồ quang platma;
   • 31 hàn hơi với ngọn lửa - khí đốt - oxy (chỉ đối với thép).
  Tiêu chuẩn này không bao gồm các khía cạnh luyện kim ví dụ như kích thước hạt, độ cứng.
  2. Tài liệu viện dẫn
  • ISO 2553 : 1992, Welded, brazed and soldered joints - Symbolic representation on drawings (Mối hàn, mối hàn đồng và mối hàn vảy - Trình bày ký hiệu trong bản vẽ).
  • ISO 4063 : 1998, Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbeers - (Hàn và các quá trình liên quan - Danh mục các quá trình và số thứ tự).
  • TCVN 6115-1 : 2005 (ISO 6520-1 : 1998), Hàn và các quá trình liên quan - Phân loại khuyết tật hình học ở kim loại - Phần 1: Hàn nóng chảy.
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
  3.1. Mức chất lượng (quality level)
  Mô tả chất lượng của mối hàn trên cơ sở chủng loại và kích thước của khuyết tật đã lựa chọn.
  3.2. Tính thích hợp cho sử dụng (fitness - for - purpose)
  Tính chất của một sản phẩm, một quá trình hoặc một dịch vụ đáp ứng một mục tiêu nhất định trong các điều kiện riêng.
  3.3. Khuyết tật ngắn (short imperfections)
  Một hay nhiều khuyết tật có tổng chiều dài không lớn hơn 25 mm trên mỗi 100 mm chiều dài của mối hàn hoặc cao nhất là 25 % chiều dài của mối hàn đối với mối hàn ngắn hơn 100 mm, phạm vi áp dụng cho phần lớn các khuyết tật.
  3.4. Khuyết tật hệ thống (systematic imperfection)
  Các khuyết tật được phân bố ở các khoảng cách đều nhau trong mối hàn trên các chiều dài mối hàn kiểm tra, các kích thước của các khuyết tật đơn nằm trong khoảng giới hạn của các khuyết tật cho trong Bảng 1.
  3.5. Bề mặt chiếu (projected area)
  Bề mặt mà ở trên đó khuyết tật phân bố trên thể tích của mối hàn quan sát được phản ánh hai chiều.
  Trái với bề mặt gãy đứt, sự xuất hiện khuyết tật ở ảnh tia bức xạ phụ thuộc vào chiều dày của mối hàn (xem hình 1).
  3.6. Diện tích mặt cắt (cross-section area)
  Mặt gãy đứt cần quan sát hay bề mặt mài.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.