Tiêu chuẩn việt nam 7365-2003 giới hạn nồng độ bụi và chất ô nhiễm

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 7365 : 2003

  KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC - GIỚI HẠN NỒNG ĐỘ BỤI VÀ CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT XI MĂNG


  Air in workplace - Limit of concentration of dust and air pollutant for cement plants​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-7365-2003-không-khí-vùng-làm-việc-giới-hạn-nồng-độ-bụi-và-chất-ô-nhiễm.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 7365 : 2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC742
  Xi măng - Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
  TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

  KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC - GIỚI HẠN NỒNG ĐỘ BỤI VÀ CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT XI MĂNG


  Air in workplace - Limit of concentration of dust and air pollutant for cement plants​
  1 Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này qui định giới hạn nồng độ bụi và chất ô nhiễm không khí tại các khu vực sản xuất trong nhà máy xi măng và các phương pháp xác định các chỉ tiêu đó.
  2 Tiêu chuẩn viện dẫn
  • TCVN 5509 : 1991 Không khí vùng làm việc - Bụi chứa silic. Nồng độ tối đa cho phép và đánh giá ô nhiễm bụi.
  • TCVN 5704 : 1993 Không khí vùng làm việc - Phương pháp xác định hàm lượng bụi.
  • TCVN 5966 : 1995 (ISO 4225 : 1990) Chất lượng không khí - Những vấn đề chung - Thuật ngữ.
  • TCVN 5967 : 1995 (ISO 4226 : 1983) Chất lượng không khí - Những vấn đề chung - Các đơn vị đo.
  • TCVN 5971 : 1995 Không khí xung quanh - Xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh dioxit - Phương pháp tetracloromercurat (TCM)/pararosanilin.
  • TCVN 5972 : 1995 (ISO 8186 : 1989) Không khí xung quanh - Xác định nồng độ khối lượng cacbon monoxit (CO) - Phương pháp sắc ký.
  • TCVN 6137 : 1996 (ISO 6768 : 1985) Không khí xung quanh - Xác định nồng độ khối lượng của nitơ dioxit - Phương pháp Griss - Saltzman cải biên.
  3 Thuật ngữ, định nghĩa
  Các thuật ngữ và định nghĩa trong tiêu chuẩn này theo TCVN 5509 : 1991 và TCVN 5966 : 1995 (ISO 4225 : 1990).
  4 Giá trị giới hạn
  Giới hạn nồng độ bụi và chất ô nhiễm không khí vùng làm việc tại các cơ sở sản xuất xi măng được qui định ở bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.