Tiêu chuẩn việt nam 6527-1999 thép khổ rộng kết cấu cán nóng dung sai

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6527 : 1999
  (ISO 9034 : 1987)

  THÉP DẢI KHỔ RỘNG KẾT CẤU CÁN NÓNG DUNG SAI KÍCH THƯỚC VÀ HÌNH DẠNG


  Hot-rolled structural steel wide flats -Tolerance on dimensions and shape​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6527-1999-thép-khổ-rộng-kết-cấu-cán-nóng-dung-sai.jpg
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này qui định dung sai kích thước, hình dạng và khối lượng của thép dải khổ rộng cán nóng hợp kim và không hợp kim (trừ thép không gỉ).
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép dải khổ rộng theo định nghĩa tại điều 3, với giới hạn bền chảy nhỏ nhất không lớn hơn 700 N/mm2.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  ISO 7788 Thép - Hoàn thiện bề mặt thép tấm và thép dải khổ rộng cán nóng - Yêu cầu khi cung cấp
  3. Định nghĩa
  Thép dải khổ rộng: Sản phẩm thép dải với chiều rộng lớn hơn 150 mm đến 1250 mm và chiều dày lớn hơn 4 mm, được cung cấp ở dạng tấm, tức là không được cuộn. Các mép cạnh sắc nét. Thép dải khổ rộng được cán nóng ở cả bốn mặt của nó (hoặc là trong lỗ cán hình hộp). Thép dải khổ rộng cũng có thể được chế tạo bằng cách cắt hoặc cắt bằng ngọn lửa các thép dải khổ rộng hơn với dung sai theo qui định của tiêu chuẩn này.
  4. Dung sai kích thước
  4.1. Chiều rộng
  Dung sai chiều rộng phải bằng ± 2 % chiều rộng danh nghĩa nhưng không được lớn hơn 10 mm.
  4.2. Chiều dày
  4.2.1. Dung sai chiều dày của chiều dày danh nghĩa đến 100 mm phải phù hợp với giá trị cho trong bảng 1. Tùy theo yêu cầu khi đặt hàng, thép dải khổ rộng có thể được cung cấp:
  • với dung sai âm phụ thuộc vào chiều dày danh nghĩa (cấp A);
  • hoặc với dung sai âm không đổi 0,3 mm (cấp B).

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.