Tiêu chuẩn việt nam 6284-3-1997 thép bê tông dự ứng lực dây tôi ram

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6284-3 : 1997

  THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC - PHẦN 3: DÂY TÔI VÀ RAM


  Steel for the prestressing of concrete – Part 3: Quenched and tempered wire​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6284-3-1997-thép-bê-tông-dự-ứng-lực-dây-tôi-ram.jpg
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu cho các loại dây thép tròn được chế tạo từ thép tôi và ram có độ bền cao, có bề mặt trơn, vằn, có rãnh khía hoặc có vết ấn. Dây thép được cung cấp dưới dạng các cuộn theo qui định của TCVN 6284-1 : 1997.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  • TCVN 6284-1 : 1997 (ISO 6934 – 1 : 1991) Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 1: Yêu cầu chung.
  • ISO 7801 : 1984 Vật liệu kim loại – Dây – Thử uốn lại hoàn toàn.
  • TCVN 6287 : 1997 (ISO 10065 : 1990) Thép thanh cốt thép bê tông – Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn.
  3. Định nghĩa
  Trong tiêu chuẩn này sử dụng các định nghĩa qui định trong TCVN 6284-1 : 1997 và định nghĩa sau đây.
  3.1 Dây có rãnh khía: loại dây thép trên bề mặt cán có các đường rãnh khía dạng xoắn liên tục theo suốt chiều dài của dây.
  4. Điều kiện sản xuất
  Dây thép phải được sản xuất từ thép có giới hạn bên cao phù hợp với TCVN 6284-1 : 1997. Thép phải được cung cấp ở dạng không có các mối hàn và chỗ nối.
  5. Hình dạng bề mặt
  Bề mặt của dây có thể ở dạng trơn, vằn, rãnh khía hoặc có vết ấn. Mục đích của bề mặt có gân hoặc có vết ấn là để làm tăng độ bám giữa dây thép và bê tông. Hình dạng bề mặt do khách hàng qui định.
  Các ví dụ về dạng bề mặt được đưa ra trong phụ lục A.
  6. Tính chất
  6.1 Kích thước, khối lượng và độ bền
  Các tính chất cần thiết và các dữ liệu có liên quan đến dây tôi và ram được qui định trong bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.