Tiêu chuẩn việt nam 6283-4-1999 thép thanh cán nóng dung sai

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6283-4:1999

  THÉP THANH CÁN NÓNG - PHẦN 4: DUNG SAI


  Hot – rolled steel bars – Part 4: Tolerance​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6283-4-1999-thép-thanh-cán-nóng-dung-sai.jpg
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định dung sai kích thước theo hệ mét đối với thép thanh cán nóng dạng thanh thẳng với các loại sau:
  • thép tròn (xem TCVN 6283-1:1997);
  • thép vuông (xem TCVN 6283-2:1997)
  • thép sáu cạnh;
  • thép tám cạnh;
  • thép dẹt (xem TCVN 6283-3:1997).
  Dung sai mà người sản xuất đạt được có thể thay đổi đối với các loại thép. Dung sai theo yêu cầu của người mua có thể khác so với việc áp dụng đối với các thanh. Tiêu chuẩn này quy định một số cấp dung sai (xem bảng 1). Cấp dung sai phù hợp được quy định ở tiêu chuẩn tương ứng với các mác thép và nếu thích hợp theo đơn đặt hàng.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  • TCVN 6283-1 : 1997 (ISO 1035-1) Thép thanh cán nóng – Phần 1: Kích thước của thép tròn
  • TCVN 6283-2 : 1997 (ISO 1035-2) Thép thanh cán nóng – Phần 2: Kích thước của thép vuông
  • TCVN 6283-3 : 1997 (ISO 1035-3) Thép thanh cán nóng – Phần 3: Kích thước của thép dẹt.
  3. Cấp dung sai và ký hiệu của chúng
  Cấp dung sai kích thước quy định trong tiêu chuẩn này và ký hiệu của cấp dung sai theo bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.