Tiêu chuẩn việt nam 6283-2-1997 kích thước của thép vuông

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6283-2 : 1997
  ISO 1035/2 - 1980

  THÉP THANH CÁN NÓNG - PHẦN 2: KÍCH THƯỚC CỦA THÉP VUÔNG


  Hot - rolled steel bars - Part 2: Dimensions of square bars​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6283-2-1997-thép-thanh-cán-nóng-kích-thước-của-thép-vuông.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6283-2 : 1997 thay thế cho TCVN 1843 - 89.
  TCVN 6283-2 : 1997 hoàn toàn tương đương với ISO 1035/2 - 1980.
  TCVN 6283-2 : 1997 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

  THÉP THANH CÁN NÓNG - PHẦN 2: KÍCH THƯỚC CỦA THÉP VUÔNG


  Hot - rolled steel bars - Part 2: Dimensions of square bars​
  1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng
  Tiêu chuẩn này qui định kích thước của thép thanh vuông cán nóng theo hệ mét.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  ISO 1035/4 Thép thanh cán nóng - Phần 4: Dung sai.
  3. Kích thước và sai lệch
  3.1 Kích thước của thép vuông theo qui định trong bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.