Tiêu chuẩn việt nam 6283-1-1997 thép cán nóng kích thước thép tròn

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6283-1 : 1997
  ISO 1035/1 -1980

  THÉP THANH CÁN NÓNG – PHẦN 1: KÍCH THƯỚC CỦA THÉP TRÒN


  Hot-rolled steel bars –Part 1: Dimensions of round bars​
  6283.jpg
  Lời nói đầu

  TCVN 6283-1 : 1997 thay thế cho TCVN 1650 - 85.

  TCVN 6283-1 : 1997 hoàn toàn tương đương với ISO 1035/1 - 1980.

  TCVN 6283-1 : 1997 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

  THÉP THANH CÁN NÓNG PHẦN 1: KÍCH THƯỚC CỦA THÉP TRÒN


  Hot rolled steel bars Part 1: Dimensions of round bars​

  1 Phạm vi và lĩnh vực áp dụng

  Tiêu chuẩn này qui định kích thước của thép tranh tròn cán nóng theo hệ mét.

  2 Tiêu chuẩn trích dẫn

  ISO 1035/4 Thép thanh cán nóng - Phần 4: Dung sai.

  3 Kích thước và dung sai

  3.1 Kích thước của thép tròn theo qui định trong bảng 1.

  3.2 Trừ khi có yêu cầu khác trong đơn đặt hàng, dung sai kích thước của thép tròn phải bằng dung sai tiêu chuẩn được qui định ở ISO 1035/4. Các dung sai nhỏ hơn dung sai trong ISO 1035/4 sẽ được qui định ở các tiêu chuẩn khác.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.