Tiêu chuẩn việt nam 6052-1995 giàn giáo thép

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6052 : 1995

  GIÀN GIÁO THÉP


  Steel scaffolding​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-tcvn-6052-1995-giàn-giáo-thép.jpg
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho giàn giáo bằng thép, thường dùng trong thi công, sửa chữa và hoàn thiện các công trình xây dựng.
  2. Kết cấu, thông số và kích thước cơ bản
  2.1. Kết cấu của một khoang giàn giáo thép phải phù hợp với quy định trên hình 1.
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-tcvn-6052-1995-giàn-giáo-thép-1.jpg
  2.2. Thông số và kích thước cơ bản của giàn giáo thép được quy định trong bảng 1 và hình 2.
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-tcvn-6052-1995-giàn-giáo-thép-2.jpg
  Chú thích: Các hình vẽ trong tiêu chuẩn này không quy định kết cấu cụ thể của giàn giáo.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.