Tiêu chuẩn việt nam 5587-2008 ống cách điện có chứa bọt

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  TCVN 5587:2008
  IEC 60855:1985

  ỐNG CÁCH ĐIỆN CÓ CHỨA BỌT VÀ SÀO CÁCH ĐIỆN DẠNG ĐẶC DÙNG ĐỂ LÀM VIỆC KHI CÓ ĐIỆN


  Insulating foam-filled tubes and solid rods for live working​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-5587-2008-ống-cách-điện-có-chứa-bọt.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 5587:2008 thay thế TCVN 5587:1991;
  TCVN 5587:2008 hoàn toàn tương đương với IEC 60855:1985;
  TCVN 5587:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  ỐNG CÁCH ĐIỆN CÓ CHỨA BỌT VÀ SÀO CÁCH ĐIỆN DẠNG ĐẶC DÙNG ĐỂ LÀM VIỆC KHI CÓ ĐIỆN
  Insulating foam-filled tubes and solid rods for live working​
  MỤC 1 - QUI ĐỊNH CHUNG
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc làm từ vật liệu tổng hợp và được thiết kế để làm các dụng cụ và trang bị để làm việc có điện trên hệ thống đang vận hành ở điện áp trên 1 kV.
  Các tiêu chuẩn kỹ thuật riêng rẽ nêu chi tiết các thử nghiệm đối với phụ kiện và vật đi kèm với cột và sào, dụng cụ thích ứng và các dụng cụ hoàn chỉnh.
  2. Định nghĩa
  Các thuật ngữ dưới đây được định nghĩa theo IEC 60050 (151): Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế (IEV), Chương 151: Thiết bị điện và từ
  2.1. Thử nghiệm điển hình (type test)
  Thử nghiệm một hoặc nhiều thiết bị được chế tạo theo một thiết kế nhất định để chứng tỏ thiết kế này đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nhất định (IEV 151-04-15).
  2.2. Thử nghiệm thường xuyên (routine test)
  Thử nghiệm mà từng thiết bị riêng rẽ phải chịu trong hoặc sau khi chế tạo để đảm bảo nó phù hợp với một số tiêu chí nhất định (IEV 151-04-16).
  2.3. Thử nghiệm lấy mẫu (sampling test)
  Thử nghiệm trên một số thiết bị được lấy ngẫu nhiên từ một nhóm (IEV 151-04-17).
  2.4. Thử nghiệm chấp nhận (acceptance test)
  Thử nghiệm theo thỏa thuận để chứng minh với khách hàng rằng thiết bị đáp ứng một số điều kiện nhất định để yêu cầu kỹ thuật của nó.
  2.5. Các định nghĩa khác
  Đối với định nghĩa các thuật ngữ chung được sử dụng trong tiêu chuẩn này, cần tham khảo tiêu chuẩn Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế (IEC 60050) hoặc các định nghĩa riêng có trong tiêu chuẩn IEC 60743: Thuật ngữ dùng cho các dụng cụ và thiết bị được sử dụng khi làm việc có điện.
  MỤC 2 - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
  3. Vật liệu
  3.1. Ống cách điện hoặc sào cách điện
  Ống cách điện hoặc sào cách điện phải được làm từ vật liệu tổng hợp, có thể được tăng cường bằng sợi vô cơ hoặc sợi nhân tạo. Màu sắc của ống hoặc sào do người mua qui định.
  3.2. Bên trong ống cách điện có chứa bọt
  Bọt đổ vào phải liên kết được với vách ống cách điện và cả bọt cũng như chất kết dính không được bị suy giảm trong các thử nghiệm dưới đây, trừ các thử nghiệm phá hủy.
  4. Đường kính ống và sào
  Tất cả các đường kính đo được phải nằm trong giới hạn dung sai qui định trong Bảng 1 dưới đây.
  Chênh lệch giữa hai đường kính bất kỳ ở một mặt cắt cho trước phải nhỏ hơn 1 mm.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.