Tiêu chuẩn việt nam 5441-2004 vật liệu chịu lửa phân loại

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 5441 : 2004

  VẬT LIỆU CHỊU LỬA - PHÂN LOẠI


  Refractory materials - Classification​
  5441.jpg
  Lời nói đầu

  TCVN 5441 : 2004 thay thế cho TCVN 5441 : 1991.

  TCVN 5441 : 2004 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 33 Vật liệu chịu lửa hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  VẬT LIỆU CHỊU LỬA - PHÂN LOẠI


  Refractory materials - Classification​

  1 Phạm vi áp dụng

  Tiêu chuẩn này qui định việc phân loại vật liệu chịu lửa, có độ chịu lửa không nhỏ hơn 1500 oC.

  2 Phân loại

  Vật liệu chịu lửa được phân loại theo các đặc điểm sau:
  • Độ chịu lửa;
  • Trạng thái vật lý;
  • Thành phần hóa học chủ yếu.
  2.1 Theo độ chịu lửa, vật liệu chịu lửa được phân thành 3 nhóm theo Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.