Tiêu chuẩn việt nam 5439-2004 xi măng phân loại

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 5439 : 2004

  XI MĂNG - PHÂN LOẠI


  Cements - Classification​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-5439-2004-xi-măng-phân-loại.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 5439 : 2004 thay thế cho TCVN 5439 : 1991.
  TCVN 5439 : 2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng - Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  XI MĂNG - PHÂN LOẠI


  Cements - Classification​
  1 Phạm vi áp dụng
  • Tiêu chuẩn này được áp dụng để phân loại xi măng phù hợp với định nghĩa theo TCVN 5438 : 2004.
  2 Tài liệu viện dẫn
  3 Cơ sở phân loại
  Xi măng được phân loại theo 4 cơ sở sau:
  • Theo loại và thành phần clanhke;
  • Theo mác xi măng;
  • Theo tốc độ đóng rắn;
  • Theo thời gian đông kết.
  4 Phân loại và ký hiệu qui ước
  4.1 Theo loại và thành phần clanhke, xi măng được phân ra các loại sau:
  4.1.1 Xi măng trên cơ sở clanhke xi măng poóc lăng
  Xi măng trên cơ sở clanhke xi măng poóc lăng gồm xi măng poóc lăng không có phụ gia khoáng và xi măng poóc lăng có phụ gia khoáng với tên gọi và ký hiệu qui định theo Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.