Tiêu chuẩn việt nam 4745-2005 xi măng danh mục chỉ tiêu chất lượng

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 4745 : 2005

  XI MĂNG – DANH MỤC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG


  Cements – List of properties​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-4745-2005-xi-măng-danh-mục-chỉ-tiêu-chất-lượng.jpg
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định danh mục chỉ tiêu chất lượng của các loại xi măng theo TCVN 5439:2004.
  2. Tài liệu viện dẫn
  • TCVN 5438 : 2004 Xi măng – Thuật ngữ, định nghĩa
  • TCVN 5439 : 2004 Xi măng – Phân loại.
  3. Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu
  • Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa theo TCVN 5438:2004.
  • Tên gọi, ký hiệu loại xi măng theo TCVN 5439:2004.
  4. Danh mục chỉ tiêu chất lượng của xi măng
  Danh mục chỉ tiêu chất lượng của xi măng và đơn vị đo được quy định ở Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.