Tiêu chuẩn việt nam 4710-1998 vật liệu chịu lửa gạch samốt

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 4710 : 1998

  VẬT LIỆU CHỊU LỬA - GẠCH SAMỐT


  Refractory materials - Fireclay bricks​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-4710-1998-vật-liệu-chịu-lửa-gạch-samốt.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 4710 : 1998 thay thế cho TCVN 4710 - 89.
  TCVN 4710 : 1998 do Ban kỹ thuật TCVN/TC 33 hoàn chỉnh trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

  VẬT LIỆU CHỊU LỬA - GẠCH SAMỐT


  Refractory materials - Fireclay bricks​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại gạch chịu lửa samốt nung có hàm lượng nhôm oxit từ 28% đến 45%, được sử dụng cho các thiết bị nhiệt của các ngành công nghiệp.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  • TCVN 4348 - 86 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp xác định hàm lượng nhôm oxit (AI2O3).
  • TCVN 179 - 86* Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ chịu lửa.
  • TCVN 201 - 86* Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ co phụ.
  • TCVN 202 - 86* Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định nhiệt độ biến dạng dưới tải trọng.
  • TCVN 176 - 86* Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ xốp biểu kiến, khối lượng thể tích.
  • TCVN 178 - 86* Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định giới hạn bền nén.
  3. Kiểu và kích thước cơ bản

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.