Tiêu chuẩn việt nam 4605-1988 kỹ thuật nhiệt kết cấu ngăn che

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 4605 : 1988

  KĨ THUẬT NHIỆT - KẾT CẤU NGĂN CHE - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


  Heating techniques - Insulating components - Design standard​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-4605-1988-kỹ-thuật-nhiệt-kết-cấu-ngăn-che.jpg
  1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.
  Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế cách nhiệt cho kết cấu ngăn che cho các nhà và công trình có điều kiện vi khí hậu quy định.
  Chú thích:
  1. Khi thiết kế tường ngoài phải tính trước các biện pháp chống ẩm.
  2. Thiết kế che nắng cho kết cấu ngăn che cần tuân theo các chỉ dẫn riêng.
  2. Tính nhiệt trở và ẩm trở của kết cấu ngăn che
  2.1 Tổng nhiệt trở của kết cấu ngăn che nhiều lớp R0 ,tính bằng (m2.h 0C)/kcal, xác định theo công thức:
  R0 =Rt + RkC + Rn (m2.h. 0C)/kcal. (1)
  Trong đó:
  Rt = - Nhiệt trở mặt trong kết cấu ngăn che, tính bằng (m2.h. 0C)/kcal;
  Rn = - Nhiệt trở mặt ngoài kết cấu ngăn che, tính bằng (m2.h. 0C)/kcal;
  αt; αn - Hệ số trao đổi nhiệt mặt trong và mặt ngoài kết cấu ngăn che xác định theo bảng 3 và bảng 4.
  RkC - Nhiệt trở của các lớp kết cấu ngăn che đồng nhất xác định theo công thức (2);
  Trong đó:
  RkC = R1+ R2 + Rkk + ... + Ri (2)
  R1 , R2 , Ri - Nhiệt trở của các lớp kết cấu ngăn che riêng biệt, tính bằng (m2.h. 0C)/kcal xác định theo chỉ dẫn điều 2.2;
  Rkk - Nhiệt trở của lớp không khí kín trong kết cấu ngăn che tính bằng (m2.h. 0C)/kcal lấy theo chỉ dẫn điều 2.3;
  Chú thích: Nhiệt trở của các lớp kết cấu ngăn che không đồng nhất xác định theo chỉ dẫn điều 2.5

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.