Tiêu chuẩn việt nam 4118-1985 thiết kế hệ thống kênh tưới

 1. xaydungduclinh
  hệ thống kênh tưới
  admin, nhauyen, kstuankiet2 người khác thích bài này.
 2. hoaiphuong0703
  tiêu chuẩn việt nam hệ thống kênh tưới
  admin, nhauyen, kstuankiet1 người khác thích bài này.
 3. hoangnhauyen
  Tiêu chuẩn 4118 - 1995 quy định các yêu cầu khi thiết kế mới và thiết kế sửa chữa các hệ thống kênh tưới
  admin, nhauyenkstuankiet thích bài này.
 4. kstuankiet
  tiêu chuẩn thiết kế hệ thống kênh tưới
  hoangnhauyen, adminnhauyen thích bài này.
 5. nhauyen
  yêu cầu khi thiết kế mới và thiết kế sửa chữa các hệ thống kênh tưới
  hoangnhauyenadmin thích bài này.