Tiêu chuẩn việt nam 3996-1985 kho giống lúa tiêu chuẩn thiết kế

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 3996 : 1985

  KHO GIỐNG LÚA - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


  Seed rice warehouses - Design standard​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-3996-1985-kho-giống-lúa-tiêu-chuẩn-thiết-kế.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng đến lập luận chứng kinh tế kĩ thuật, thiết kế xây dựng mới, thiết kế cải tạo các loại kho giống lúa trong phạm vi toàn quốc.
  Tiêu chuẩn này khuyến khích áp dụng đến thiết kế kho giống lúa ở hợp tác xã nông nghiệp, ở khu vực kinh tế tập thể và có thể áp dụng đến thiết kế các loại kho giống cây trồng bảo quản ở dạng hạt.
  1. Quy định chung
  1.1. Kho giống lúa là một cụm công trình bảo quản hạt giống lúa các loại.
  1.2. Kho giống lúa phân thành các loại sau:
  1.2.1. Theo đối tượng bảo quản:
  • Kho giống nguyên chủng;
  • Kho giống cấp I;
  • Kho giống cấp II;
  • Kho giống cấp III;
  1.2.2. Theo mức độ đầu tư xây dựng:
  • Kho lạnh;
  • Kho bán cơ giới;
  • Kho thủ công.
  Chú thích:
  1. Kho lạnh được thiết kế đề bảo quản hạt giống nguyên chủng và cấp I.
  • Kho bán cơ giới được thiết kế đề bảo quản hạt giống lúa cấp I, cấp II và cấp III có quy mô lớn hơn hoặc bằng 2000 tấn.
  • Kho thủ công được thiết kế đề bảo quản hạt giống lúa cấp II có quy mô nhó hơn hơn hoặc bằng 200 tấn và cấp III có quy mô nhỏ hơn 2000 tấn.
  2. Trong nội dung tiêu chuẩn này chủ yếu đề cập đến yêu cầu thiết kế kho thủ công và kho bán cơ giới.
  1.3. Quy mô mức chứa của kho giống nguyên chủng và cấp I lấy theo tính toán trong luận chứng kinh tế kĩ thuật.
  Quy mô và sức chứa của kho giống lúa cấp II và cấp III lấy theo số liệu quy định trong bảng 1

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.