Tiêu chuẩn việt nam 3988-1985 tài liệu thiết kế quy tắc trình bày

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 3988 : 1985

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG. QUY TẮC TRÌNH BÀY NHỮNG SỬA ĐỔI KHI VẬN DỤNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ.


  3988.jpg
  1. Tiêu chuẩn này quy định quy tắc trình bày những sửa đổi khi vận dụng tài liệu thiết kế bao gồm, những thiết kế điển hình, thiết kế sử dụng lại do các cơ quan nhà nĐớc có thẩm quyền ban hành để xây dựng nhà, công trình thuộc tất cả các ngành kinh tế quốc dân.

  2. Những sửa đổi trong quá trình vận dụng thiết kế phải tiến hành như sau:
  • Những kích thĐớc, chữ số và số vv … cần phải được gạch bỏ bằng nét liền mảnh và ghi những số liệu mới lên trên.
  • Không được phép sửa chữa bằng cách tẩy xoá.
  • Đối với những hình vẽ phức tạp không thể sửa bằng cách gạch bỏ thì cho phép vẽ lại mới.
  • Những hình vẽ hoặc một phần của hình vẽ phải được sửa bao kín bằng nét liền mảnh và gạch chéo phần nằm trong đường bao cũng bằng nét liền mảnh.
  • Khi trong một tờ hay hình vẽ có nhiều phần cần sửa , phải ghi số thứ tự sửa đổi bằng số ả Rập trong vòng tròn nét liền mảnh. Vòng tròn này đặt trên đường kéo dài từ hình vẽ hoặc một phần hình vẽ cần sửa ra
  • Phần hình vẽ mới (đã sửa đổi) nên thể hiện trong cùng một tờ cùng một tỷ lệ với hình vẽ cần sửa. Bên trên hình vẽ mới phải ghi số thứ tự sửa đổi và dòng chữ "Thay thế phần đã gạch bỏ".
  • Nếu hình vẽ cần sửa và hình vẽ mới không cùng nằm trong một tờ thì tương ứng trên mỗi hình vẽ nói trên phải ghi kí hiệu của tờ có hình vẽ mới và tờ có hình vẽ cần sửa.
  3. Những sửa đổi trong tài liệu thiết kế phải ghi bằng mực đen. Các hình vẽ, chữ số v.v… sau khi sửa đổi phải rõ ràng, dễ đọc và đảm bảo dễ chụp micôfim. Đường nét dùng trong hình vẽ sửa đổi phải tuân theo tiêu chuẩn: "Tài liệu thiết kế. Đường nét".

  4. Trong hồ sơ thiết kế vận dụng, cho phép huỷ bỏ những tờ không sử dụng trừ một bộ giữ làm bản chính. Những tờ không sử dụng phải được gạch chéo bằng nét liền mảnh và đóng dấu huỷ bỏ ( xem mẫu 1 ) vào góc bên phải của mỗi tờ.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.