Tiêu chuẩn việt nam 3981-1985 thiết kế trường đại học

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 3981 : 1985

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


  Universities - Design standard​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-3981-1985-trường-đại-học-tiêu-chuẩn-thiết-kế.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các ngôi nhà cà công trình trường đại học, trong phạm vi toàn quốc.
  Đối với những trường có yêu cầu đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, được phép xây dựng theo luận chứng kinh tế kĩ thuật riêng.
  Tiêu chuẩn này có thể áp dụng tham khảo để thiết kế các ngôi nhà và công trình trong khu vực học tập, đối với các trường đại học xây dựng tạm thời.
  1. Quy định chung
  Quy mô công trình
  1.1. Quy mô các trường đại học được tính toán theo tổng số học sinh tính thuộc hệ dài hạn, chuyên tu, sau và trên đại học cộng với 20% số học sinh thuộc hệ tại chức theo bảng 1

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.