Tiêu chuẩn việt nam 3907-2011 trường mầm non yêu cầu thiết kế

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 3907 : 2011

  TRƯỜNG MẦM NON - YÊU CẦU THIẾT KẾ


  Kindergarten - Design requirements​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-tcvn-3907-2011-trường-mầm-non-yêu-cầu-thiết-kế.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 3907 : 2011 thay thế TCVN 3907 : 1984 và TCXDVN 260 : 2002
  TCVN 3907 : 2011 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  TRƯỜNG MẦM NON - YÊU CẦU THIẾT KẾ


  Kindergarten - Design requirements​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các loại hình nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non (sau đây gọi chung là trường mầm non).
  Tiêu chuẩn cũng có thể được áp dụng cho nhà trẻ, nhóm trẻ và lớp mẫu giáo độc lập.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng theo phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 2622 : 1995[1]), Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.
  • TCVN 4474 : 19871), Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế.
  • TCVN 4513 : 19881), Cấp nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế.
  • TCVN 5687 : 2010, Thông gió, điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế.
  • TCVN 6772 : 2000, Chất lượng nước. Nước thải sinh hoạt - Giới hạn ô nhiễm cho phép.
  • TCVN 7114-1 : 2008, Ecgônômi. Chiếu sáng nơi làm việc. Phần 1: Trong nhà
  • TCVN 7114-3 : 2008, Ecgônômi. Chiếu sáng nơi làm việc. Phần 3: Yêu cầu chiếu sáng an toàn và bảo vệ tại những nơi làm việc ngoài nhà
  • TCVN 8052-1 : 2009, Tấm lợp bi tum dạng sóng- Phần 1- Yêu cầu kỹ thuật.
  • TCVN 8053 : 2009, Tấm lợp dạng sóng- Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt.
  • TCVN[2]) : Công trình dân dụng - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.
  • TCXD 16 :19861), Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng.
  • TCXD 25 : 19911) - Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng- Tiêu chuẩn thiết kế.
  • TCXD 27 :19911) - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.
  • TCXD 29 : 19911) - Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng. Tiêu chuẩn thiết kế.
  • TCXDVN 46 : 20071), Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.
  • TCXDVN 394: 20071), Tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng - Phần an toàn điện.
  3. Quy định chung
  3.1. Chỉ tiêu quy hoạch trường mầm non được xác định theo quy định tối thiểu 50 chỗ học cho 1.000 dân (50 chỗ/1000 dân) để thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi.
  3.2. Số lượng trẻ được phân chia thành nhóm trẻ - lớp mẫu giáo theo độ tuổi:
  • Đối với nhóm trẻ có độ tuổi từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi. Số trẻ tối đa trong một nhóm trẻ quy định như sau:
   • Nhóm trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi: 15 trẻ;
   • Nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi: 20 trẻ;
   • Nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi: 25 trẻ.
  • Đối với lớp mẫu giáo có độ tuổi từ ba tuổi đến sáu tuổi. Số trẻ tối đa trong một lớp mẫu giáo quy định như sau:
   • Lớp mẫu giáo 3 đến 4 tuổi: 25 trẻ;
   • Lớp mẫu giáo 4 đến 5 tuổi: 30 trẻ;
   • Lớp mẫu giáo 5 đến 6 tuổi: 35 trẻ.
  CHÚ THÍCH:
  1. Trường mầm non, nhà trẻ phải có từ 3 nhóm trẻ,lớp mẫu giáo trở lên với số lượng không ít hơn 50 trẻ và có không nhiều hơn 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.
  2. Nếu số lượng trẻ trong mỗi nhóm, lớp không đủ 50% số trẻ tối đa thì được tổ chức thành nhóm trẻ ghép hoặc lớp mẫu giáo ghép.
  3. Đối với các trường ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, tùy điều kiện cụ thể, có thể tổ chức thêm các nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo trên các địa bàn khác nhau (gọi là điểm trường).

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.