Tiêu chuẩn việt nam 3904-1984 nhà của các xí nghiệp công nghiệp

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 3904 : 1984

  NHÀ CỦA CÁC XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP - THÔNG SỐ HÌNH HỌC


  Buildings of industrial enterprises - Geometrical parameters​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-390-1984-nhà-của-các-xí-nghiệp-công-nghiệp.jpg
  Tiêu chuẩn này quy định các thông số hình học (các kích thước điều hợp cơ bản) của các nhà sản xuất, nhà phụ trợ và các nhà kho một tầng và nhiều tầng của các xí nghiệp công nghiệp và phù hợp với tiêu chuẩn. Điều hợp môđun các kích thước trong xây dựng – Nguyên tắc cơ bản.
  Tiêu chuẩn này quy định bước môđun và chiều cao môdunn của các tầng nhà theo hệ vuông góc các toạ độ môđun.
  Tiêu chuẩn này bắt buộc áp dụng khi nghiên cứu:
  • Các định mức, tiêu chuẩn, bộ phận công trình điển hình và các tải liệu tiêu chuẩn khác; Các thiết kế điển hình, thiết kế cá biệt và thiết kế thực nghiệm của ngôi nhà.
  • Các danh mục, catalô, các thiết kế của kết cấu điển hình và thành phẩm xây dựng;
  • Các danh mục, catalô, và các thiết kế của thiết bị thay thế các cấu kiện của nhà hoặc thiết bị hợp với các cấu kiện thành một thể thống nhất, các thiết bị có kích thước phù hợp với kích thước của các bộ phận bố trí hình khối và kết cấu của ngôi nhà.
  Những trường hợp cá biệt không theo tiêu chuẩn này được quy định trong tiêu chuẩn:
  “Điều hợp kích thước theo môđun trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản”
  1. Bước môđun
  1.1. Bước môđun Bo, Lo của nhả các xí nghiệp công nghiệp phải phù hợp với bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.