Tiêu chuẩn việt nam 2289-1978 quá trình sản xuất yêu cầu an toàn

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
  TCVN 2289:1978

  NHÓM T: QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT - YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN


  Manufacturing processes - General safety requirements​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-2289-1978-quá-trình-sản-xuất-yêu-cầu-an-toàn.jpg
  Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung về an toàn đối với các quá trình sản xuất cũng như những yêu cầu đối với cơ cấu và nội dung của loại tiêu chuẩn về yêu cầu an toàn đối với quá trình sản xuất của hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động.
  1. Quy định chung
  1.1. Quá trình sản xuất phải được bảo đảm an toàn bằng cách:
  Lựa chọn các quá trình công nghệ, chế độ làm việc và trình tự phục vụ của thiết bị sản xuất;
  Lựa chọn các gian sản xuất;
  Lựa chọn các bến bãi sản xuất (đối với quá trình thực hiện ở bên ngoài gian sản xuất)l
  Lựa chọn nguyên, nhiên vật liệu, môi chất làm việc, phôi và bán thành phẩm
  Lựa chọn thiết bị sản xuất;
  Bố trí thiết bị sản xuất và tổ chức chỗ làm việc;
  Phân bổ chức năng người và thiết bị nhằm mục đích hạn chế sự nồng nhọc trong lao động;
  Lựa chọn phương pháp bảo quản và vận chuyển nguyên vật Uệu, phôi, bán thành phẩm và phế liệu sản xuất;
  Lựa chọn chọn, đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp và kiến thức an toàn lao động cho cán bộ công nhân;
  Sử dụng phương tiện bảo vệ người lao động;
  Đưa yêu cầu an toàn vào các tài liệu định mức kĩ thuật và công nghệ.
  1.2. Các quá trình sản xuất phải đảm bảo an toàn về cháy nổ.
  1.3. Các quá trình sản xuất không được thải những chất độc hại làm bẩn môi trường xung quanh (không khí, đất, nước) vượt quá mức qui định.
  2. Yêu cầu an toàn chung
  2.1. Yêu cầu đối với các quá trình công nghệ
  2.1.1. Việc thiết kế, tổ chức và tiến hành các quá trình công nghệ phải đảm bảo:
  Loại trừ sự tiếp xúc trực tiếp của công nhân với nguyên vật liệu, phôi..., bán thành phẩm, thành phẩm và phế liệu sản xuất có tác dụng độc hại;
  Thay thế các quá trình công nghệ và thao tác phát sinh các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất bằng các quá trình và thao tác không có hoặc có nhưng mức độ ít hơn;
  Cơ khí hoá, tự động hoá, sử dụng điều khiển từ xa ở mức độ cần thiết các quá trình và thao tác công nghệ khi có các yếu tố sản xuất nguy hiểm và có hại; Bao kín thiết bị:
  Sử dụng các phương tiện bảo vệ tập thể cho công nhân: tổ chức lao động và nghỉ ngơi hợp lí nhằm phòng ngừa tính đơn điệu và trì trệ cũng như hạn chế sự nặng nhọc trong lao động;
  Tổ chức thông báo kịp thời khi xuất hiện các yếu tố nguy hiểm và có hại trong lúc tiến hành những thao tác công nghệ riêng biệt;
  Tổ chức hệ thống kiểm tra và quản lí quá trình công nghệ đảm bảo an toàn cho công nhân và tách thiết bị sản xuất có sự cố khỏi hệ thống sản xuất;
  Loại bỏ kịp thời và khử độc các chất thải của sản xuất là nguồn gốc của các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất.
  2.1.2. Yêu cầu an toàn đối với quá trình công nghệ phải được trình bày trong tài liệu công nghệ.
  2.2. Yêu cầu đối với các gian sản xuất.
  2.2.1. Mức độ các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất ở các gian sản xuất và ở những nơi làm việc không được vượt quá các giới hạn cho phép trong các văn bản hiện hành.
  2.3. Yêu cầu đối với các bến bãi sản xuất.
  2.3.1. Các bến bãi sản xuất phải đáp ứng yêu cầù đã được quy định trong các văn bản hiện hành.
  2.4. Yêu cầu đối với nguyên vật liệu, phôi và bán thành phẩm.
  2.4.1. Nguyên vật liệu, phôi và bán thành phẩm không được gây độc hại đối với người lao động. Khi cần thiết phải sử dụng nguyên vật liệu, phôi và bán thành phẩm có thể gây độc hại thì phải sử dụng các phương tiện phù hợp để bảo vệ người lao động.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.