Tiêu chuẩn việt nam 2059-1977 thép dải khổ rộng cán nóng

 1. TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC


  TCVN 2059 – 77

  THÉP DẢI KHỔ RỘNG CÁN NÓNG CỠ, THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC


  Wide flat steel hot – rolled. Measurements.​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-2059-1977-thép-dải-khổ-rộng-cán-nóng.jpg
  1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép dải khổ rộng cán nóng trên các máy cán vạn năng, chiều rộng từ 200 đến 1050 mm, chiều dày từ 6 đến 60 mm.
  2. Ký hiệu quy ước thép dải khổ rộng cán nóng.
  Ví dụ: thép dải khổ rộng dày 25 mm, rộng 300 mm, độ cong lưỡi liềm cáp thường B, mác thép CCT 38 theo TCVN 1765-75.
  Thép dải khổ rộng B. 25 x 300 TCVN 2059 – 77 – CCT38 TCVN 1765 – 75.
  3. Chiều dày, chiều rộng của thép dải khổ rộng phải phù hợp với quy định trong bảng.
  Theo thoả thuận của hai bên, cho phép cung cấp thép dải khổ rộng có chiều rộng trung gian trong bảng.
  4. Thép dải khổ rộng được cung cấp từ 5 đến 18 m với:
  • chiều dài không quy ước;
  • chiều dài quy ước;
  • bội số chiều dài quy ước;
  • chiều dài quy ước với 5% kích thước ngắn.
  Kích thước ngắn là tấm có chiều dài từ 1 đến 5m.
  5. Khi cung cấp theo chiều dài không quy ước, cho phép có những tấm dài từ 1 đến 5 m với số lượng không lớn hơn 10 % khối lượng lô hàng.
  6. Khi cung cấp theo bội số chiều dài quy ước, cần chỉ rõ độ dài đơn vị. Trong trường hợp này, cho phép cung cấp theo bội số của những chiều dài nhỏ 5 m, nhưng không được nhỏ hơn 1 m.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.