Tiêu chuẩn việt nam 2-1974 hệ thống tài liệu thiết kế khổ giấy

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 2 - 74

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ KHỔ GIẤY

  Tiêu-chuẩn-việt-nam-2-1974-hệ-thống-tài-liệu-thiết-kế-khổ-giấy.jpg
  Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế cho TCVN 2 - 63
  1. Tiêu chuẩn này quy định khổ giấy của các bản vẽ và những tài liệu kỹ thuật khác của tất cả các ngành công nghiệp và xây dựng.
  2. Khổ giấy được xác định bằng các kích thước mép ngoài của bản gốc, bản chính, bản điệp và bản in (thể hiện bằng nét liền mảnh trên hình 1).
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-2-1974-hệ-thống-tài-liệu-thiết-kế-khổ-giấy-1.jpg
  Hình 1
  3. Các khổ chính gồm có khổ có kích thước các cạnh là 1189 x 841 mm, diện tích 1 m2 và bốn khổ khác được chia từ khổ này ra, cách chia như hình 2.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.