Tiêu chuẩn quốc gia 9397-2012 cọc kiểm tra khuyết tật

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 9397:2012

  CỌC - KIỂM TRA KHUYẾT TẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG BIẾN DẠNG NHỎ


  Piles - Method of detection ofdefects by dynamic low- strain testing​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9397-2012-cọc-kiểm-tra-khuyết-tật.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 9397:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 359:2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 9397:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  CỌC - KIỂM TRA KHUYẾT TẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG BIẾN DẠNG NHỎ


  Piles - Method of detection ofdefects by dynamic low- strain testing​
  1 Phạm vi áp dụng
  1.1 Tiêu chuẩn này được áp dụng cho cọc móng của công trình xây dựng.
  1.2 Phương pháp động biến dạng nhỏ được áp dụng để phát hiện khuyết tật trên cọc đơn chế tạo bằng bê tông cốt thép hoặc bằng thép, hạ theo phương thẳng đứng hoặc xiên.
  1.3 Tiêu chuẩn này không áp dụng cho cừ ván thép và cho cọc có trên một mối nối và cọc có đường kính tiết diện lớn hơn 1,5 m.
  1.4 Tiêu chuẩn này không áp dụng để đánh giá sức chịu tải của cọc.
  CHÚ THÍCH:
  1. Độ sâu thí nghiệm kiểm tra trong điều kiện thông thường khoảng 30 lần đường kính cọc. Trong trường hợp một phần thân cọc nằm trong nước hoặc trong đất rất yếu, có thể kiểm tra đến độ sâu lớn hơn.
  2. Khi có đủ căn cứ, phương pháp này có khả năng xác định chiều dài cọc và cường độ bê tông thân cọc.
  2 Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  3 Thuật ngữ và định nghĩa
  Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
  3.1 Khuyết tật của cọc (Deffect)
  Biến động của kích thước hình học hoặc của khối lượng riêng vật liệu cọc.
  3.2 Vận tốc truyền sóng c (Wave speed)
  Vận tốc sóng ứng suất lan truyền dọc trục cọc phụ thuộc vào tính chất của vật liệu cọc.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.