Tiêu chuẩn quốc gia 9378-2012 khảo sát nhà công trình xây gạch đá

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  TCVN 9378:2012

  KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY GẠCH ĐÁ


  Investigation, evaluation of existing situation of masonry houses and structures​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9378-2012-khảo-sát-nhà-công-trình-xây-gạch-đá.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 9378:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 270:2002 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 9378:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY GẠCH ĐÁ
  Investigation, evaluation of existing situation of masonry houses and structures​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho công việc khảo sát, đánh giá tình trạng nhà và công trình có kết cấu khối xây gạch đá, kể cả các công trình cổ xây bằng vữa vôi, vữa tam hợp, vữa xi măng.
  Riêng đối với các công trình có khối xây mài chập liên kết bằng keo thực vật (tháp Chăm, tháp Khmer) hoặc công trình xây bằng vữa đất thì phần khảo sát có thể áp dụng chỉ dẫn này và phải tính đến đặc thù của chúng; phần đánh giá phải có thínghiệm khối xây.
  Không áp dụng chỉ dẫn này với những trường hợp khối xây có gia cường bằng keo hay vữa cường độ cao...
  2. Tiêu chuẩn viện dẫn
  TCVN 5573:1991, Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.
  TCVN 9349:2012, Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng - Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính nền.
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  3.1 Khảo sát (Investigation)
  Là quá trình thu nhận các thông số kỹ thuật nhằm mô tả và đánh giá đúng tình trạng nhà và công trình (sau đây gọi chung là công trình).
  3.2 Đánh giá tình trạng (Evaluation)
  Là quá trình phân tích các kết quả khảo sát để đưa đến kết luận về: an toàn kết cấu, giá trị kiến trúc, an toàn môi trường và dự báo về khả năng biến đổi tình trạng chất lượng công trình trong tương lai.
  3.3 Tình trạng chất lượng (Existing situation)
  Là tập hợp các thông số cho phép xác định mức đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng yêu cầu cho công trình về độ bền vững kết cấu, giá trị kiến trúc, an toàn trong sử dụng.
  4. Trình tự và phương pháp khảo sát
  4.1. Lập kế hoạch khảo sát đánh giá
  Phần này do các chuyên gia chủ trì, lập dựa trên yêu cầu của người sử dụng hoặc của người quản lý.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.