Tiêu chuẩn quốc gia 9202-2012 xi măng xây trát

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 9202 : 2012

  XI MĂNG XÂY TRÁT


  Masonry cement​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9202-2012-xi-măng-xây-trát.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 9202 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 324:2004 theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 9202 : 2012 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và Công nghệ công bố.

  XI MĂNG XÂY TRÁT


  Masonry cement​
  1 Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng xây trát.
  2 Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 141:2008, Xi măng - Phương pháp phân tích hóa học.
  • TCVN 4030:2003, Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn.
  • TCVN 4787:2009 (EN 196-7:2007), Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử.
  • TCVN 6016:2011 (ISO 679:2009), Xi măng - Phương pháp thử - Xác định độ bền.
  • TCVN 6017:1995 (ISO 9597:1989), Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định.
  3 Thuật ngữ định nghĩa
  Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
  3.1 Xi măng xây trát (masonry cement)
  Chất kết dính thủy dạng bột mịn, thành phần gồm clanhke xi măng poóc lăng và phụ gia khoáng, có thể có phụ gia hữu cơ. Khi nhào trộn với cát và nước, không cần cho thêm các vật liệu khác, thu được vữa tươi có tính công tác phù hợp để xây và hoàn thiện.
  3.2 Khả năng giữ nước (water retention)
  Lượng nước được giữ lại trong vữa khi tiếp xúc với vật liệu (chất) hút nước so với lượng nước ban đầu trong vữa.
  3.3 Phụ gia khoáng (mineral admixture)
  Các vật liệu vô cơ thiên nhiên hoặc nhân tạo khi sử dụng trong xi măng poóc lăng hỗn hợp không ảnh hưởng xấu đến tính chất của xi măng, bê tông và bê tông cốt thép.
  4. Thành phần và phân loại
  4.1 Thành phần
  Thành phần xi măng xây trát gồm có clanhke xi măng poóc lăng, phụ gia khoáng, phụ gia hữu cơ (nếu cần), được quy định trong Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.