Tiêu chuẩn quốc gia 9114-2012 sản phẩm bê tông ứng lực trước

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 9114:2012

  SẢN PHẨM BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ KIỂM TRA CHẤP NHẬN


  Precast Prestressed concrete product - Technical requirements and acceptance test​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9114-2012-sản-phẩm-bê-tông-ứng-lực-trước.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 9114:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 389:2007 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 9114:2012 do Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  SẢN PHẨM BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ KIỂM TRA CHẤP NHẬN


  Precast Prestressed concrete product - Technical requirements and acceptance test​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và quy trình kiểm tra chấp nhận các sản phẩm bằng bê tông đúc sẵn ứng lực căng trước dùng cho lắp ghép các công trình dân dụng và công nghiệp.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 1651-1:2008, Thép cốt bê tông – Phần 1: Thép thanh tròn trơn.
  • TCVN 1651-2:2008, Thép cốt bê tông – Phần 2: Thép thanh vằn.
  • TCVN 1651-2:2008, Thép cốt bê tông – Phần 3: Lưới thép hàn.
  • TCVN 2682:2009, Xi măng poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuật.
  • TCVN 3105:1993, Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.
  • TCVN 3118:1993, Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén
  • TCVN 4506, Nước trộn cho bê tông và vữa, Yêu cầu kỹ thuật.
  • TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật.
  • TCVN 6284-1:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 1: Yêu cầu chung.
  • TCVN 6284-2:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 2: Dây kéo nguội (ISO 6934-2)
  • TCVN 6284-3:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 3: Dây tôi và ram.
  • TCVN 6284-4:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 4: Dảnh.
  • TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.
  • TCVN 8826:2011, Phụ gia hóa học cho bê tông.
  • TCXDVN 225:2000
  • , Bê tông nặng – Đánh giá chất lượng bê tông – Chỉ dẫn phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm.
  • TCXDVN 239:2006*, Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình.
  • TCXDVN 274:2002*, Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn – Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt.
  • TCXDVN 327:2004*, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển.
  • TCXDVN 356:2005*, Kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.
  3. Các sản phẩm chủ yếu
  Bao gồm các sản phẩm: cọc đặc có tiết diện vuông, cọc cừ, cột, dầm, tường, sàn, bản thang, dầm mái, và xà gồ. Sơ đồ hình dáng và cấu tạo của các sản phẩm thể hiện ở các hình từ Hình 1 đến Hình 14.
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9114-2012-sản-phẩm-bê-tông-ứng-lực-trước-1.jpg
  Hình 1 – Sơ đồ hình dáng và cấu tạo cọc
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9114-2012-sản-phẩm-bê-tông-ứng-lực-trước-2.jpg
  Hình 2 – Sơ đồ hình dáng và cấu tạo dầm chữ T đơn
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9114-2012-sản-phẩm-bê-tông-ứng-lực-trước-3.jpg
  Hình 3 – Sơ đồ hình dáng và cấu tạo dầm chữ T đôi
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9114-2012-sản-phẩm-bê-tông-ứng-lực-trước-4.jpg
  Hình 4 – Sơ đồ hình dáng và cấu tạo dầm móng và dầm tường lừng
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9114-2012-sản-phẩm-bê-tông-ứng-lực-trước-5.jpg
  Hình 5 – Sơ đồ hình dáng và cấu tạo hình dầm chữ I
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9114-2012-sản-phẩm-bê-tông-ứng-lực-trước-6.jpg
  Hình 6 – Sơ đồ hình dáng và cấu tạo dầm hộp
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9114-2012-sản-phẩm-bê-tông-ứng-lực-trước-7.jpg
  Hình 7 – Sơ đồ hình dáng và cấu tạo cột
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9114-2012-sản-phẩm-bê-tông-ứng-lực-trước-8.jpg
  Hình 8 – Sơ đồ hình dáng và cấu tạo bản thang
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9114-2012-sản-phẩm-bê-tông-ứng-lực-trước-9.jpg
  Hình 9 – Sơ đồ hình dáng và cấu tạo tấm tường sườn
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9114-2012-sản-phẩm-bê-tông-ứng-lực-trước-10.jpg
  Hình 10 – Sơ đồ hình dáng và cấu tạo tấm tường cách âm – cách nhiệt
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9114-2012-sản-phẩm-bê-tông-ứng-lực-trước-11.jpg
  Hình 11 – Sơ đồ hình dáng và cấu tạo xà gồ chữ T và xà gồ hình thang
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9114-2012-sản-phẩm-bê-tông-ứng-lực-trước-12.jpg
  Hình 12 – Sơ đồ hình dáng và cấu tạo xà tấm sàn rỗng
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9114-2012-sản-phẩm-bê-tông-ứng-lực-trước-13.jpg
  Hình 13 – Sơ đồ hình dáng và cấu tạo xà tấm sàn có lõi xốp
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9114-2012-sản-phẩm-bê-tông-ứng-lực-trước-14.jpg
  Hình 14 – Sơ đồ hình dáng và cấu tạo xà tấm sàn đặc
  4. Yêu cầu kỹ thuật
  4.1. Yêu cầu đối với hỗn hợp bê tông
  4.1.1. Xi măng
  Xi măng dùng cho bê tông phải đảm bảo chất lượng theo TCVN 2682:2009, hoặc TCVN 6260:2009.
  4.1.2. Cốt liệu cho bê tông
  Cốt liệu cho bê tông phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nêu trong TCVN 7570:2006
  4.1.3. Nước
  Nước trộn bê tông phải thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 4506.
  4.1.4. Tổng hàm lượng lon clo
  Tổng hàm lượng ion clo (quy đổi ra hàm lượng muối clorua) trong bê tông do các loại vật liệu của bê tông dẫn vào không vượt quá 0,3 kg/m3 bê tông theo TCXDVN 327:2004.
  4.1.5. Hỗn hợp bê tông
  Hỗn hợp bê tông có thành phần đồng nhất và có độ sụt thích hợp đúng với yêu cầu thiết kế.
  4.2. Yêu cầu đối với phụ gia dùng cho hỗn hợp bê tông
  Phụ gia được sử dụng cho hỗn hợp bê tông phải thỏa mãn TCVN 8826:2011.
  4.3. Yêu cầu cường độ bê tông
  Bê tông cần đạt được cấp độ bền chịu nén theo Phụ lục A của TCXDVN 356:2005. Cường độ bê tông để cắt thép ứng lực trước, đối với dầm dự ứng lực, cọc ván dự ứng lực và các sản phẩm dự ứng lực khác không nhỏ hơn 35 MPa; đối với cọc ống dự ứng lực, không nhỏ hơn 40 MPa hoặc theo chỉ định của thiết kế. Việc đánh giá chất lượng bê tông phải dựa trên kết quả lấy mẫu, bảo dưỡng và thí nghiệm ép mẫu theo TCVN 3105 : 1993 và TCVN 3118:1993 được đúc cùng lúc khi đổ bê tông. Có thể sử dụng phương pháp thí nghiệm không phá hủy theo TCXDVN 225:2000 để tham khảo.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.
  Di An, nhauyen, kstuankiet3 người khác thích bài này.