Tiêu chuẩn quốc gia 9066-2012 tấm chống thấm trên cơ sở bitum

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 9066:2012

  TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH - YÊU CẦU KỸ THUẬT


  Modified bituminous waterproofing membranes - Specifications​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9066-2012-tấm-chống-thấm-trên-cơ-sở-bitum.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 9066:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 328:2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 9066:2012 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH - YÊU CẦU KỸ THUẬT


  Modified bituminous waterproofing membranes - Specifications​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính được gia cường bằng sợi hữu cơ và/hoặc vô cơ.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 9066-1:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - Phương pháp thử. Phần 1: Phương pháp xác định tải trọng kéo đứt và độ dãn dài khi đứt.
  • TCVN 9066-2:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - Phương pháp thử. Phần 2: Phương pháp xác định độ bền chọc thủng động.
  • TCVN 9066-3:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - Phương pháp thử. Phần 3: Phương pháp xác định độ bền nhiệt.
  • TCVN 9066-4:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - Phương pháp thử. Phần 4: Phương pháp xác định độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh.
  3. Yêu cầu kỹ thuật
  Các chỉ tiêu kỹ thuật của tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính được quy định trong Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.