Tiêu chuẩn quốc gia 9065-2012 vật liệu chống thấm sơn nhũ tương bitum

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 9065 : 2012

  VẬT LIỆU CHỐNG THẤM - SƠN NHŨ TƯƠNG BITUM


  Waterproofing materials - Emulsified bitumen paints​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9065-2012-vật-liệu-chống-thấm-sơn-nhũ-tương-bitum.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 9065:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 368:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 9065:2012 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  VẬT LIỆU CHỐNG THẤM - SƠN NHŨ TƯƠNG BITUM


  Waterproofing materials - Emulsified bitumen paints​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với sơn nhũ tương gốc bitum dùng để chống thấm trong xây dựng.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 2090:2007 Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu.
  • TCVN 2091:2008 Sơn, vecni và mực in - Xác định độ nghiền mịn.
  • TCVN 2092:2008 Sơn và vecni - Xác định thời gian chảy bằng phễu.
  • TCVN 2093:1993 Sơn - Phương pháp xác định chất rắn và chất tạo màng
  • TCVN 2095:1993 Sơn - Phương pháp xác định độ phủ.
  • TCVN 2097:1993 Sơn - Phương pháp cắt xác định độ bám dính của màng.
  • TCVN 2099:2007 Sơn và vecni - Phép thử uốn (trục hình trụ).
  • TCVN 6557:2000 Vật liệu chống thẩm - Sơn bitum cao su.
  3. Yêu cầu kỹ thuật
  Các chỉ tiêu kỹ thuật của sơn nhũ tương bitum được quy định trong Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.