Tiêu chuẩn quốc gia 9034-2011 vữa và bê tông chịu axit

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 9034:2011

  VỮA VÀ BÊ TÔNG CHỊU AXIT


  Acid resistant mortars and concretes​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-tcvn-9034-2011-vữa-và-bê-tông-chịu-axit.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 9034:2011 được chuyển đổi từ TCXDVN 337:2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 9034:2011 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  VỮA VÀ BÊ TÔNG CHỊU AXIT


  Acid resistant mortars and concretes​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa và bê tông chịu axit trên cơ sở cốt liệu trơ, phụ gia đóng rắn và thủy tinh lỏng.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 3118:1993, Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ chịu nén;
  • TCVN 3121-2:2003, Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử;
  • TCVN 3121-11:2003, Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn;
  • TCVN 3121-12:2003, Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định cường độ bám dính của vữa đã đóng rắn trên nền;
  • TCVN 8001:2008, Gạch chịu axit.
  3. Yêu cầu kỹ thuật
  3.1. Vữa chịu axit
  Các chỉ tiêu kỹ thuật của vữa chịu axit được quy định tại Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.