Tiêu chuẩn quốc gia 9031-2011 vật liệu chịu lửa ký hiệu các đại lượng

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 9031:2011

  VẬT LIỆU CHỊU LỬA - KÝ HIỆU CÁC ĐẠI LƯỢNGĐƠN VỊ


  Refractories - Quantities symbols and units​
  9031.jpg
  Lời nói đầu

  TCVN 9031:2011 được chuyển đổi từ TCXDVN 332:2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  TCVN 9031:2011 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  VẬT LIỆU CHỊU LỬA - KÝ HIỆU CÁC ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ


  Refractories - Quantities symbols and units​

  1. Phạm vi áp dụng

  Tiêu chuẩn quy định tên gọi và ký hiệu của các đại lượng và đơn vị sử dụng trong lĩnh vực vật liệu chịu lửa.

  2. Tên và kí hiệu

  Tên và kí hiệu các đại lượng và đơn vị được quy định ở Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. nhauyen
  vật liệu chịu lửa
 3. xaydungduclinh
  tiêu chuẩn vật liệu chịu lửa
 4. hoaiphuong0703
  ký hiệu các đại lượng và đơn vị vật liệu chịu lửa
  admin, kstuankiethoangnhauyen thích bài này.
 5. hoangnhauyen
  tiêu chuẩn vật liệu xây dựng
  adminkstuankiet thích bài này.
 6. kstuankiet
  tiêu chuẩn vật liệu xây dựng chịu lửa
  admin thích bài này.