Tiêu chuẩn quốc gia 9029-2017 bê tông nhẹ bê tông bọt và bê tông khí

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  TCVN 9029:2017

  BÊ TÔNG NHẸ - SẢN PHẢM BÊ TÔNG BỌT VÀ BÊ TÔNG KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP - YÊU CÀU KỸ THUẬT.


  Liqhtweight concrete - Foam concrete and non- autoclaved concrete products - Specification.​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9029-2017-bê-tông-nhẹ-bê-tông-bọt-và-bê-tông-khí.jpg
  HÀ NỘI - 2017​
  1 Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm bê tông bọt và sản phẩm bê tông khí đóng tắn trong điều kiện không chưng áp (một dạng bê tông tổ ong), ở dạng khối hoặc dạng tâm nhỏ không có thanh cốt gia cường, được sử dụng để xây tường, vách ngăn trong công trình xây dựng.
  2 Tải liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tải liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghỉ năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  TCVN 9030:2017, Bê tông nhẹ - Phương pháp thử.
  3 Thuật ngữ và định nghĩa
  Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau: 3.1
  Bê tông nhẹ (Lightweight concrete)
  Bẻ tông có khối lượng thể tích khô nhỏ hơn 1800 kgím”, bao gồm bê tông cết liệu nhẹ, các loại bê tông tố ong như bê tông bọt, bê tông khí không chưng áp, bê tông khí chưng áp (AAC).
  3.2 Bê tông họt (Foam concrete)
  Bé tông nhẹ, có cầu trúc rỗng được hình thành từ một số lượng lớn các lỗ rỗng nhân tạo, phân bố một cách đồng đều trong khối sản phẩm, được hình thành bằng phương pháp tao bọt.
  3.3 Bê tông khí (Aerated concrete)
  Bẻ tông nhẹ, có cấu trúc rỗng được hình thành tử một số lượng lớn các lỗ rỗng nhân tạo, phân bỗ một cách đồng đều trong khối sản phẩm, được hình thành bằng phương pháp tạo khí.
  3.4 Bê tông bọt và bê tông khi không chưng áp (Foam concrete and non-autoclaved aerated concrete)
  Bê tông bọt và bê tông khí đóng rắn trong điều kiện không chưng áp, được chế tạo từ hệ xi măng poóc lãng, nước, chất tạo bọt hoặc tạo khí, có hoặc không có cốt liệu mịn, phụ gia khoáng hoạt tính và phụ gia hóa học.
  3.5 Chất tạo bọt (Foaming agent)
  Các chất hoạt tính bề mặt tương thích với hệ xi măng, có khả năng tạo ra các bọt ẳn định dưới tác động của lực phân tán bằng khí nén (hoặc khuấy trộn mạnh).
  3,6 Chất tạo khí (Aerated agent)
  Chất có tác dũng sinh khí tạo các lỗ rỗng vả làm trương nở hỗn hợp bê tông.
  3.7 Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp (Foam concrete products and non- autoclaved aerated concrete products)
  Sản phẩm dạng khói hoặc dạng tắm nhỏ dùng để xây tường, vách ngăn trong công trình xây dựng, được chế tạo từ bê tông bọt hoặc bê tông khí không chưng áp.
  3.8 Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp dạng khôi (Foam concrete block products and non autoclaved aerated concrete block products)
  Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp (3.7) dạng khối, với tiết diện ngang chủ yếu là hình chữ nhật có chiều rộng nhỏ hơn chiêu dài không đáng kẻ (xem Hình 1A).
  3.9 Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp dạng tắm (Foam concrete slab products and non-autoclaved aerated concrete siab produc†s)
  Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp (3.7) dạng tắm, với tiết diện ngang là hình chữ nhật có chiều rộng nhỏ hơn nhiều so với chiều dải (xem Hình 1B).
  4 Phân loại
  4.13 Theo phương pháp sản xuất, sản phẩm bê tông bọt, khí không chưng áp được phân thành: sản phẩm bê tông bọt và sản phẩm bê tông khí không chưng áp. 4.2 Theo cường độ nén, sản phẩm bê tông bọt, khi không chưng áp được phân thành các cắp cường độ nén sau: B1,0; B1,5; B2,0; B2,5; B3,5; B5,0; B7,5; B10,0; B12,5.
  4.3 Theo khối lượng thể tích, sản phẩm bê tông bọt, khí không chưng áp được phân thành các nhóm sau: D500, D600; D700; D00; D900; D1000; D1100; D1200.
  5 Hình dạng, kích thước cơ bản và ký hiệu quy ước

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.