Tiêu chuẩn quốc gia 8867-2011 áo đường mềm xác định mô đun đàn hồi

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 8867 : 2011

  ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA KẾT CẤU BẰNG CẦN ĐO VÕNG BENKELMAN


  Flexible pavement - standard test method for determination of elastic modulus of pavement structure using Benkelman beam​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-8867-2011-áo-đường-mềm-xác-định-mô-đun-đàn-hồi.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 8867 : 2011 được chuyển đổi từ 22 TCN 251 - 98 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Qui chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 8867 : 2011 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố.

  ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA KẾT CẤU BẰNG CẦN ĐO VÕNG BENKELMAN


  Flexible pavement - standard test method for determination of elastic modulus of pavement structure using Benkelman beam​
  1 Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử nghiệm xác định mô đun đàn hồi của kết cấu áo đường mềm đường ôtô bằng cần đo võng Benkelman, phục vụ cho việc đánh giá khả năng chịu tải của mặt đường mới hoặc đánh giá chất lượng mặt đường đang khai thác.
  2 Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng các tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả sửa đổi (nếu có).
  • TCVN 4054:2005, Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế;
  • TCVN 5729:1997, Đường ôtô cao tốc – Yêu cầu thiết kế;
  • TCXDVN 104:2007*), Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế;
  • 22 TCN 211-06*), Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế.
  3 Thuật ngữ và định nghĩa
  Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ sau:
  3.1 Mô đun đàn hồi của kết cấu áo đường mềm (Elastic modulus of pavement structure)
  Mô đun đàn hồi của kết cấu áo đường mềm là đặc trưng chống biến dạng của kết cấu nền mặt đường gồm áo đường và khu vực tác dụng của nền đường dưới tác dụng của tải trọng bánh xe tiêu chuẩn.
  3.2 Độ võng đàn hồi (Rebound deflection)
  Độ võng đàn hồi là độ võng hồi phục sau khi dỡ tải (khi bánh xe tiêu chuẩn rời khỏi vị trí đo).
  4 Thiết bị, dụng cụ
  4.1 Cần đo võng Benkelman phải có chiều dài từ gối tựa phía trước đến mũi đo ít nhất là 2,0 m và có tỷ lệ cánh tay đòn cần đo không được nhỏ hơn 2:1 (xem phụ lục B).
  4.2 Trước mỗi ca làm việc phải kiểm tra độ chính xác của cần đo bằng cách đối chiếu kết quả đo chuyển vị thẳng đứng trực tiếp ở mũi đo với kết quả đo được chuyển vị thẳng đứng ở cuối cánh tay đòn phía sau của cần đo có xét đến tỷ lệ các cánh tay đòn cần đo. Nếu kết quả sai khác nhau quá 5% thì phải kiểm tra lại các liên kết ở các mối nối, khớp quay và mức độ trơn nhậy của cần đo. (xem phụ lục B).
  4.3 Xe đo võng là loại xe có trục sau là trục đơn, bánh đôi với khe hở tối thiểu giữa hai bánh đôi là 5 cm, lốp xe thí nghiệm tại trục sau phải còn mới. Các thông số của trục sau xe đo chỉ được sai lệch 5 % so với quy định ở Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.