Tiêu chuẩn quốc gia 8863-2011 mặt đường láng nhựa nóng

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  TCVN 8863 : 2011

  MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA NÓNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU


  Specification For Construction And Acceptance Of The Surface Treatments Using The Asphalt Cement​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-8863-2011-mặt-đường-láng-nhựa-nóng.jpg
  MỤC LỤC
  1 Phạm vi áp dụng
  2 Tài liệu viện dẫn
  3 Thuật ngữ và định nghĩa
  4 Yêu cầu đối với vật liệu làm lớp láng nhựa nóng
  5 Định mức lượng đá và lượng nhựa để làm lớp láng nhựa nóng trên các loại mặt đường
  6 Các công việc chuẩn bị trước khi láng nhựa nóng
  7 Thi công
  8 Giám sát, kiểm tra và nghiệm thu
  9 An toàn lao động và bảo vệ môi trường
  Lời nói đầu
  TCVN 8863 : 2011 được chuyển đổi từ 22 TCN 16-79 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 8863 : 2011 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA NÓNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
  Specification For Construction And Acceptance Of The Surface Treatments Using The Asphalt Cement​
  1 Phạm vi áp dụng
  1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu lớp láng nhựa nóng trên các loại mặt đường làm mới hoặc trên mặt đường cũ cần sửa chữa khôi phục. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với đường cao tốc, đường có vận tốc thiết kế 80 km/h trở lên.
  Các lớp khác của kết cấu mặt đường phải được thi công theo những tiêu chuẩn tương ứng hiện hành.
  1.2 Lớp láng nhựa trên các loại mặt đường không được đưa vào tính toán cường độ mặt đường.
  1.3 Láng nhựa nóng mặt đường các loại được thi công theo kiểu láng nhựa một, hai hay ba lớp. Sử dụng kiểu nào là do tư vấn thiết kế quy định. Có thể tham khảo Bảng 1 hướng dẫn về các trường hợp sử dụng.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.