Tiêu chuẩn quốc gia 8828-2011 bê tông yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 8828 : 2011

  BÊ TÔNG - YÊU CẦU BẢO DƯỠNG ẨM TỰ NHIÊN


  Concrete - Requirements for natural moist curing​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-8828-2011-bê-tông-yêu-cầu-bảo-dưỡng-ẩm-tự-nhiên.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 8828:2011 thay thế cho TCVN 5592:991 và được chuyển đổi từ TCXDVN 391:2007 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 8828:2011 do Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  BÊ TÔNG - YÊU CẦU BẢO DƯỠNG ẨM TỰ NHIÊN
  Concrete - Requirements for natural moist curing​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về bảo dưỡng ẩm tự nhiên cho các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép chịu tác động trực tiếp của các yếu tố khí hậu Việt Nam trong sản xuất và thi công.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  TCVN 4506 Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
  TCXD 191:1996 Bê tông và vật liệu bê tông - Thuật ngữ và định nghĩa.
  TCXDVN 305:2004 Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu.
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  Các thuật ngữ trong tiêu chuẩn này được định nghĩa như sau:
  3.1. Bảo dưỡng ẩm tự nhiên (Moist air curing)
  Quá trình giữ ẩm thường xuyên cho bê tông trong điều kiện tác động của các yếu tố khí hậu địa phương. Có thể thực hiện bảo dưỡng ẩm tự nhiên bằng cách tưới nước trực tiếp lên bề mặt bê tông, phủ vật liệu ẩm và tưới nước, phun sương, hoặc phủ các vật liệu cách nước lên mặt bê tông (xem TCXD 191:1996).

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.